خانه / تحقیق‌های انجام شده در پوهنتون‌ها

تحقیق‌های انجام شده در پوهنتون‌ها

برای دانستن موضوعات تحقیق شده در دانشگاه‌های کشور، لطف نموده در جدول ذیل جستجو نمایید.

شمارهاسمولدپوهنتوندورعنوان تیزساستاد رهمنااستاد مشاورتاریخ تائیدتاریخ دفاع
1ذبیح اللهنور محمدسلام1قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان ومقایسه آن با فقه اسلامیدوکتور عبدالباقي امیندکتوررفیع الله عطا‌‌‌ء۱۷/۹/ّ۱۳۹۴
2ذبیح اللهامان اللهسلام1انحلال رابطه ازدواج وآثار آن در فقه اسلامی وقانون مدني افغانستاندکتور مصباح اللهد/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴
3عبداللهعبد الرازقسلام1حدود آزادي بیان از نظر شریعت اسلامي وقوانین وضعيدکتور مصباح اللهد/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴
4اسدالله شهابجمعه خانسلام4د نامشروع اولاد حقوق د اسلامی فقه او د افغانستان نافذه قوانین په رڼا کېدکتور عبدالله حقیار۲۶/۱۰/۱۳۹۷
5ضیا‌ء الرحمننظر ګلسلام4د اتباعو سیاسی حقوق د فقهې او د افغانستان د قانون له نظرهدکتور عبدالباقي امین۱۲/۷/۱۳۹۳
6عبد المتینعبدالصیرسلام4جنین و حقوق آن از دید ګاه فقه اسلامی و قوانین افغانستاندکتور رفیع الله عطا‌ء۱۶/۱۲/۱۳۹۶
7فضل الرحمنفیض محمدسلام4قرض در فقه معاصر و قانون وضعي (مطالعه مقایسوی)دکتور رفیع الله عطاء۱۸/۱۱/۱۳۹۶
8محمد عابدمحمد امیرسلام4دافغانستان دیموکراتیک جمهوریت قانون حوړونه او قوانین د اسلامي شریعت له نظرهدکتور عبد الباقي امین۶/۱۰/۱۳۹۶
9نور احمدفقیر احمدسلام4حکم تعدد احزاب در شریعت و قانوندکتور عبد الباقي امین۱۹/۲/۱۳۹۷
10خواجه محمد عمرخواجه نور الدینسلام5بررسی جرم اختلاس در شریعت اسلامی و قوانین جزائی افغانستاندکتور نجیب الله صالح۱۹/۲/۱۳۹۷
11شاه محمدپائنده خانسلام1د ملکیت نظریه د فقهي او افغانی قانون له لید لوريدکتور رفیع الله عطاءد/مصباح۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۰/۲/۱۳۹۶
12معراج الدینامان الدینسلام1حق شخص در دفاع از نفس ،مال وحیثیت خویش در فقه اسلامي وقوانین افغانستاندکتور رفیع الله عطا‌ءد/فضل الهادی وزین۱۷/۹/۱۳۹۴۵/۱۱/۱۳۹۵
13عبدالمهیمنمولوی نذراللهسلامحقوق اطفال در پرتو شریعت اسلامی، قوانین ملی و میثاقهائ بین المللیدکتور فضل الهادی وزیند/عبدالباقي امین۱۲/۳/۱۳۹۷۳۰/۱/۱۳۹۷
14سید حمید الله حنیفسید بابه کلانسلامتابعیت چندګانه از دیدګاه فقه و قانوندکتور رفیع الله عطاءد/رفیع الله عطاء۱۴/۷/۱۳۹۵۱۲/۱۰/۱۳۹۷
15عبد الملکفیض محمدسلام4احکام حواله از نګاه فقه و قانوندکتور رفیع الله عطاء۱۷/۸/۱۳۹۶۲۷/۱۰/۱۳۹۷
16محمد تمیممحمد عارفسلام3رهن در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستاندکتور رفیع الله عطاءد/ رفیع الله عطاء۱/۱۰/۱۳۹۵۸/۱/۱۳۹۸
17امیر حمزهجمعهسلام5مرور زمان در جرایم کیفری در پرتو فقه وقانون افغانستاندکتور عبدالله حقیار۱۱/۷/۱۳۹۷۲/۱۲/۱۳۹۷
18اصحاب الدینبرهان الدینسلام1سقوط مجازات در شریعت اسلامی و کود جزای افغانستاندکتور رفیع الله عطاءد/مصباح الله۲۸/۱۱/۱۳۹۴۱۲/۲۰/۱۳۹۷
19سید مصطفیعبدالرازقسلام1حبس او د هغې احکام په اسلامی فقه او وضعی قانون کېدکتور شیرعلی ظریفيد/رفیع الله عطاء۱۷/۹/۱۳۹۴۱۸/۴/۱۳۹۶‍
20عبدالکریممحمد طاهرسلام1دمباح په تقیید کې د اولو الامر واک او د افغانستان په قوانینو کې ئې تطبیقاتدکتور شیر علی ظریفيد/رفیع الله عطاء۱۷/۹/۱۳۹۴۲۱/۱۱/۱۳۹۵
21رفیع اللهګل احمدسلام3په غائب باندې د قضاء حکم داسلامي فقه او دافغانستان د قوانینو په رڼا کېدکتور نجیب الله صالحد/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۲۱/۱۱/۱۳۹۵
22رحمت اللهمحمد عثمانسلام4طلاق ثلاثه از دید ګاه فقه وقانوندکتور رفیع الله عطاء۱۱/۳/۱۳۹۶۲۹/۹/۱۳۹۷
23حمداللهمحمد درویشسلام1روند قانون ګذاری در افغانستان (در مقایسه باروندهائ قانون ګذاری در ایالات متحد امریکا و انګلستان)دکتور عبدالباقي امیند/نجیب الله صالح۱۴/۷/۱۳۹۷۱۰/۸/۱۳۹۷
24شفیق اللهغلام ربانیسلام1بر رسی تقننین فقه اسلامی در نظام حقوقی افغانستاندکتور عبدالباقی امیند/شیر علی ظریفي۱۲/۳/۱۳۹۵۲۱/۴/۱۳۹۶
25عبدالباسطعبداللهسلام1قصاص ونقش آن در کاهش جرائمدکتور نجیب الله صالحد/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۸/۴/۱۳۹۶
26عبداللهعبدالوکیلسلام1د نسل تنظیم او تحدید دشریعت په رڼا کېدکتور شیر علی ظریفید/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴۹/۸/۱۳۹۷
27عبدالمنانمحمد حسینسلام1احکام پناهندګی در شریعت لسلامی و قانون بین المللیدکتور رفیع الله عطاءد/عبدالباقي امین۱۷/۹/۱۳۹۴۲۱/۱۲/۱۳۹۵
28نور اللهعبدالغفارسلام1حق ازادی بحث مقایسوی بین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، قانون اساسی افغانستان و شریعت اسلامیدکتور عبدالباقي امیند/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۱/۴/۱۳۹۶
29اسدالله میاخیلسمیع اللهسلام2ترافیکي جرمونه او جزاکانې په اسلامی شریعت او قانون کېدکتور نجیب الله صالحاستاد ابراهیمي۲۸/۱۱/۱۳۹۴۱۶/۹/۱۳۹۶
30سید محمد یعقوبسید محمد عبد الکبیرسلام2ورزش و احکام مسابقات آ در فقه وقانوناستاد وزیر محمد سعیدی۱/۱۰/۱۳۹۵۲۷/۱۰/۱۳۹۶
31عنایت اللهمحمد اسلامسلام2مضاربت و تطبیقات معاصر آن در فقه و قانوندکتور عبدالباقی امین۱۴/۷/۱۳۹۵۲۷/۱۰/۱۳۹۶
32محمد شاهسید انشاهسلام3په عقودو کې د غرر اغېزه (په اسلامی فقه او د افغانستان په قوانینو کې )دکتور نجیب الله صالحد/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۱۶/۸/۱۳۹۷
33فاطمهعبدالشکورسلام۴اناثقضایای طبی معاصر زنان در فقه اسلامیدکتور رفیع الله عطاء۱۷/۸/۱۳۹۶۱۹/۱۰/۱۳۹۷
34شاه محمدصالح محمدسلام4د جنګي اسیرانو حقوق د شریعت او قانون له نظرهدکتور عبدالباقي امین۱۱/۱۲/۱۳۹۵۱۵/۱/۱۳۹۸
35شهید اللهعزیز اللهسلام4د مېرمني مالی حقوق د اسلامی فقهی او افغانی قانون له نظرهدکتور عبدالباقی امین۱۴/۲/۱۳۹۶۱۴/۱/۱۳۹۸
36عبد الرحمنعبد السلیمسلام5د افغانستان پر اساسی قانون د شریعت او نړیوال قانون اغیزهدکتور نجیب الله صالح۱۹/۲/۱۳۹۷۲۸/۱/۱۳۹۸
37احمد جاویدمیرزا محمدسلام2جزای اعدام در فقه اسلامی و قوانین افغانستاندکتور رفیع الله عطاءد/ عبدالباقي امین۲۸/۱۱/۱۳۹۴۱۸/۵/۱۳۹۶
38حفیظ اللهغلام سخیسلام3اعتبار عرف در شریعت و قوانین افغانستاناستاد وزیر سعیدی۱۱/۱۲/۱۳۹۵۵/۷/۱۳۹۷
39محمد یونسمحمد نظرسلام3صلاحیت بشری در قانون ګذاری از دیدګاه شریعت اسلامیدکتور عبدالباقي امین۱۴/۲/۱۳۹۶۲۱/۶/۱۳۹۷
40محی الدینقربان محمدسلام3مواد مخدر در پرتو فقه اسلامي وقانون جزای افغانستاندکتور عبدالباقي امیند/رفیع الله عطاء۱/۱۰/۱۳۹۵۱۰/۳/۱۳۹۷
41وحیداللهسمیع اللهسلام3د ارتداد احکام د اسلامی فقهې او د افغانستان نافذه قوانینو له نظرهدکتور نجیب الله صالح۲۵/۱۲/۱۳۹۵۱۷/۸/۱۳۹۷
42فیض الرحمنحمید الرحمنسلام3حقوق مالې طفل در پرتو فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدید/عبدالباقي امین۱/۱۰/۱۳۹۵۱۴/۳/۱۳۹۶
43پرویزمحمد رسولسلام1بیمه و قوانین آن در افغانستان از دیدګاه فقه اسلاميدکتور شیر علی ظریفيد/عبدالباقي امین۱۷/۹/۱۳۹۴۶/۱۱/۱۳۹۵
44سید آغا نوريعلاؤ الدینسلام1گزینش رئیس دولت در افغانستان بحث مقایسوي بین قوانین افغانستان و فقه سیاسی اسلامدکتور نجیب الله صالحد/مصباح الله۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲/۸/۱۳۹۶
45برهان الدینیار محمدسلام3وقف در فقه و قانون افغانستان (مطالعه مقایسوی)دکتور عبدالباقي امیند/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۲۳/۱/۱۳۹۷
46شیرشاهمحمد حبیبسلام3د نکاح په عقد کې کفالت (د اسلامی فقهې او دافغانستان مدنی قانون له نظره )دکتور نجیب الله صالحد/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۱۴/۹/۱۳۹۷
47محمد منیرمحمد وزیرسلام3تعجیل و تاخیر ادای زکات در فقه اسلامیاستاد وزیر محمد سعیدید/رفیع الله عطاء۱/۱۰/۱۳۹۵۱/۶/۱۳۹۶
48نجم الدینشیرخانسلام5بررسی فقهي و حقوقی نیابت در عقد بر اساس سیستم حقوقی افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۲/۸/۱۳۹۷۱۴/۱۲/۱۳۹۷
49محمد قاسمعبداللهسلام3صلاحیتهای قاضي در عقوبات تعزیرات (بحث مقایسوی بین فقه وقانون )دکتور عبدالباقي امین۱/۱۰/۱۳۹۵۶/۱۰/۱۳۹۷
50عبد القهارعبد الحکیمسلام4انتخابات و احکام آن از دیدګاه فقه و قانون افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۱۷/۸/۱۳۹۶۲۶/۱۰/۱۳۹۷
51احمد زاهدحفیظ اللهسلام2اختیارات زعیم در عفو محکومیت از نظر فقه اسلامي و قانون افغانستاندکتور رفیع الله عطاءد/مصباح الله۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۹/۹/۱۳۹۶
52کفالت اللهفضل اللهسلام2احکام تا‌َدیت در شریعت و قانون افغانستاندکتور عبدالله حقیارد/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۱۳/۲/۱۳۹۷
53محمد ادریسعطاء اللهسلام2جرم پول شويي و راه های مبارزه با آن از ديدگاه فقه قانوندکتور شیر علی ظریفيد/رفیع الله عطاٰ‌ء۱۴/۷/۱۳۹۵۳۰/۱/۱۳۹۶
54محمد نذیرخواجه محمدسلام1احکام حضور زن در مسجددکتور فضل الهادی وزیناستاد وزیر محمد سعیدی۱۷/۹/۱۳۹۴۳/۵/۱۳۹۶
55محمد صدیقمحمد ضمیرسلام1مقاصد عقوبات مالي در فقه و قانون افغانستاندکتر شیر علی ظریفيد/رفیع الله عطاء۱۴/۷/۱۳۹۵۱۹/۷/۱۳۹۷
56غلام محي الدینشمشیر خانسلام2حکم تعدد زوجات ، فلسفه وحکمت آن در پرتو شریعت وقانوندکتور محمد اسماعیل لبیبمحمد نعیم جليلي۱۲/۳/۱۳۹۵۸/۶/۱۳۹۷
57سید صفي اللهسید سیف اللهسلام1عقد مشارکت /شرکت عقد از دیدګاه شریعت و قوانین افغانستاندکتر شیرعلی ظریفيد/محمد اسماعیل۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۷/۲/۱۳۹۷
58سید فیضان الحقسید اسحاقسلام3نظام زکات وشیوه های تطبیق آن (بحث تطبیقي مذاهب فقهی و تجارب عملی کشور سودان)دکتور عبدالباقي امیند/ فضل الهادی وزین۱/۱۰/۱۳۹۵
59عبد الحليممحمد ایوبسلام3ناموسی وژنې او حکم ئې په شریعت او قانون کېدکتور رفیع الله عطاءد/عبدالباقي امین۱/۱۰/۱۳۹۵
60محمد نسیمسلطان محمودسلام3په هديه کې پر استحسان بناء شوي احکامدکتور مصباح اللهد/فضل الهادی وزین۲۷/۱۱/۱۳۹۵
61محمد قسیممحمد ابراهیمسلام3محیط زیست از دید ګاه فقه وقانوندکتور عبدالباقي امین۲۵/۱۲/۱۳۹۵
62خواجه راشدخواجه عارفسلام2نکاح و اثر آن از دیدګاه اهل سنت و اهل تشیعدکتور مصباح اللهد/رفیع الله عطاء۱۲/۳/۱۳۹۵
63لطف اللهخیراللهسلام2د واده اړوند دودونه د شریعت او افغاني قانون په رڼا کېاستاد وزیر محمد سعیدید/رفیع الله عطا‌ء۱۲/۳/۱۳۹۵
64محمد اجملاسداللهسلام2فساد اداري ومبارزه به آن (بحث مقایسوی بین شریعت و قانون افغانستان)دکتور عبدالباقي امیند/رفیع الله عطاء۱۲/۳/۱۳۹۵
65عبداللهدوست محمدسلام3عوارض اکتسابي اهليت در پرتو فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستاندکتور شیرعلي ظريفي۶/۱۰/۱۳۹۶
66تمناعبداللهسلام۴اناثحقوق سفیر در شریعت اسلامي و قوانین افغانستاندکتور نجیب الله صالح۶/۱۰/۱۳۹۶
67سمیع اللهمحمد افضلسلام4په افغانستان کې د اجباري نکاح صورتونه د اسلامی شریعت له نظرهدکتور عبدالباقي امین۶/۱۰/۱۳۹۶
68عبدالرحیمفضل محمدسلام4شکار و حکم آن در فقه اسلامی و قانون افغانستاندکتور عبدالباقي امین۱۸/۱۱/۱۳۹۶
69محبوب اللهعبد المحمدسلام5رعایت مصلحت در تصرفات ولیدکتور عبدالله حقیار۱۶/۱۲/۱۳۹۶
70سید ابرارسید انورسلام3ولایت نکاح (مقایسه بین فقه، قانون وعرف افغانی)استاد وزیر محمد سعیديد/رفیع الله عطاء۱۴/۲/۱۳۹۶
71روح اللهمحمد نادرسلام4د غصب احکام د شریعت او د افغانستان وقوانینو له نظرهدکتور عبدالباقي امین۱۲/۷/۱۳۹۶
72سید حسیب اللهسید محمد قیومسلام4د ښځو سیاسی حقوق د اسلامی شریعت او دافغانستان د قوانینو په رڼا کېدکتور عبدالباقي امین۱۷/۸/۱۳۹۶
73محمد قاسممحمد سالمسلام4د وکالت احکام د فقهې او دافغانتسان دقوانینو په رڼا کېدکتور رفیع الله عطاء۱۷/۸/۱۳۹۶
74عبد الحلیمحاجي احمدسلام4انواع معاصر قتل و جزا های آن در فقه وکود جزای افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۱۳/۱۰/۱۳۹۷
75محمد شریفعبد المحمدسلام5په اسلامی شراو دافغانستان په قوانینوکې د نسب د حق ثبوتدکتور عبدالباقي امین۱۳/۱۰/۱۳۹۷
76محمد اکراممحمد سرورسلام5د جرم پټولو احکام په اسلامی فقه او دافغانستان په قوانینو کېدکتور رفیع الله عطاء۱۰/۱۱/۱۳۹۷
77حشمت اللهمحمد امینسلام5عقد استصناع و تطبیقات معاصر آن در بانک های افغانی (تحلیل فقهی وقانون )استاد محمد یونس ابراهیمی۱۵/۱۲/۱۳۹۷
78فؤادمحمد ظریفسلام5مقاصد شریعت نزد العزبن عبدالسلام و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمها اللهدکتور رفیع الله عطا‌ء۱/۱۲/۱۳۹۷
79هبت اللهمولوی عبد الحیسلام5اسباب اختلاف بصورت تطبیقی در مسائل نکاحدکتور عبدالباقي امین۱/۱۲/۱۳۹۷
80محمد اسلاممحمد ایشانسلام5په ختیځ کې د نکاح مروج صورتوته او رواجونه د فقه او قانون په رڼا کېدکتور نجیب الله صالح۱/۱۲/۱۳۹۷
81رحیمهعبد العزیزسلاماناث ۵کار زن ضوابط و ساحات آن از دیدګاه شریعت و قوانین افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدی۱/۱۲/۱۳۹۷
82ذبیح اللهعبدالرزاقسلام2احکام قبض در بیوع معاصراستاد وزیر محمد سعیدی۱۹/۲/۱۳۹۷
83حاکمعبد اللطیفسلام4اهل حل او عقد شورا او د افغانستان پارلمان سره مقایسهدکتور نجیب الله صالح۱۹/۲/۱۳۹۷
84هدایت اللهبسم اللهسلام5دحجر فقهی احکام او د افغانستان قوانینو سره یې مقایسهدکتور رفیع الله عطاء۲۶/۲/۱۳۹۷
85مرسلبایزیدسلام۴ اناثاصل تفکیک قوی در قوانین افغانستان در مقایسه با شریعت اسلامیدکتور عبدالباقي امین۵/۲/۱۳۹۷
86سید نبی اللهسید محمدسلام4دمتهم او مظنون حقوق (وضعي قوانین او اسلامی شریعت له نظره )دکتور رفیع الله عطاء۵/۲/۱۳۹۷
87سمینهمحمد شفیقسلام۴ اناثصلاحیتها قاضی در شریعت اسلامی در مقایسه با قانون افغانستاندکتور عبدالباقي امین۲۷/۴/۱۳۹۷
88مجاهديننظام الدینسلام5د زوجینو ترمنځ قضائي تفریق د فقه او دافغانستان قوانینو په رڼا کېدکتور نجیب الله صالح۲۷/۴/۱۳۹۷
89نجیب اللهبسم اللهسلام5حضانت در پرتو فقه و قوانین افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدی۲۷/۴/۱۳۹۷
90مجیب آغامیر اعظم شاهسلام4تامین نفقات در جامعه اسلامیدکتور عبدالله حقیار۶/۴/۱۳۹۷
91عبدالظاهراسماعیلسلام3دلائل اثبات دعوی مدنی در شریعت و قوانین افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدی۱۷/۵/۱۳۹۷
92نصرالله عبداللهسلام3کارتهای اعتباری باتکی از دیدګاه فقه اسلامی و قانون بانکداری افغانستاناستاد محمد یونس ابراهیمی۱۷/۵/۱۳۹۷
93ثنا ګلمحمد ګلسلام4د استوګن ځایونه مصؤنیت په فقه او ملی قوانینو کېدکتور نجیب الله صالح۱۷/۵/۱۳۹۷
94محمد اشرفحضرت نور سلام2دحق استعمال د اباحت د سبب په توګه –داسلامی شریعت او افغانستان د قوانینو په رڼا کې دکتور شیر علی ظریفي۳/۵/۱۳۹۷
95حضرت محمدمحمد پادشاهسلام5تعزیرات د اسلامی فقه او افغانی قانون په رڼا کېاستاد وزیر محمد سعیدی۳/۵/۱۳۹۷
96صبغت اللهغلام حسن سلام4جایګاه معاهدات بین المللی در فقه سیاسی اسلام و قوانین افغانستاندکتور رفیع الله عطا‌ء۲۲/۶/۱۳۹۷
97قیام الدین شرف الدینسلام5حقوق اقلیتها در فقه و قوانین افغانستاندکتور عبدالباقي امین۲۲/۶/۱۳۹۷
98محمد یونس مولوی قمر الدینسلام5احکام موی در فقه اسلامیدکتور عبدالباقي امین۲۲/۶/۱۳۹۷
99محمد جاوید عبدالمالکسلام5مسؤلیت مدنی از دیدګاه فقه و قانون افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۱۱/۷/۱۳۹۷
100احمد ذکی امام الدینسلام5قانون احوال شخصی اهل تشیع در پرتو فقه اهل سنتدکتور عبدالباقي امین۱۱/۷/۱۳۹۷
101حمیداللهمحیب اللهسلام5د جاسوسی احکام د فقه او قانون په رڼا کې دکتور عبدالباقي امین۲/۸/۱۳۹۷
102میر ظفر الدینمیر ظهور الدینسلام5حفظ کرامت انسانی در شریعت اسلامی و قوانین وضعیدکتور نجیب الله صالح۲/۸/۱۳۹۷
103نجیب الرحمن سیف الرحمن سلام5جرائم جدید تنظیم یافته در افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدی۲/۸/۱۳۹۷
104سارهمیر زمانسلام۴ اناثحیات و پناهندکی در اعلامیه حقوق بشر با مقایسه به فقه اسلامیدکتور عبدالباقي امین۱۵/۹/۱۳۹۷
105حمیدالله حضرت ګلسلام4هبه از دیدګاه فقه اسلامی و قانون افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۱۵/۹/۱۳۹۷
106رحمت ګلرحیم ګلسلام5ابراء او آثار يې د شریعت او د افغانستان د قوانینو په رڼا کې دکتور نجیب الله صالح۱۵/۹/۱۳۹۷
107خاطرهسید عبد النبيسلام۴اناثعائشه رضي الله عنها و جایګاه آن در تشریع احکام اسلامیدکتور رفیع الله عطاء۱/۹/۱۳۹۷
108سید عزت اللهمحمود الحسنسلام4معاملات تجارتي الیکترونیکی از نګاه شریعت اسلامیدکتور رفیع الله عطاء۱/۹/۱۳۹۷
109محمد حسن خدای رحمسلام6حکم تداوی با محرمات از دیدګاه فقه اسلامیدکتور رفیع الله عطاء۲۹/۹/۱۳۹۷
110جمیلهشیر علیسلاماناث۵د حکم او رعیت اړیکې د اسلامی شریعت او سیاسی قانون په رڼا کېدکتور نجیب الله صالح۱۴/۱/۱۳۹۷
111سمینمحمد یوسفسلام۴اناثبررسی جرایم تروریستی در فقه و قانون افغانستان(مطالعات مقایسوی)استاد وزیر محمد سعیدی۲۱/۱/۱۳۹۷
112درویشنثار احمد سلام5اکراه و آثار آن از دیدګاه فقه و قانوندکتور عبدالله حقیار۷/۱/۱۳۹۷
113نادیهاسداللهسلاماناث ۵نظریه تعسف در استعمال حق و تطبیقات آن در قانون احوال شخصی افغانستان دکتور رفیع الله عطاء۷/۱/۱۳۹۸
114فهامهفضل احمدسلام۴اناثاحکام عدت در فقه و قانون دکتور شیر علی ظریفی
115نبیلهاحمد مخدومسلام۴اناثالطعن فی الآ حکام القضائیه در فقه اسلامی والقانون الآ فغاني دکتور شیر علی ظریفی
116صبغت اللهمحبوب اللهسلام4حکم رجوع در تبرعات مالیدکتور عبدالباقي امین
117عبدالهاديمحمد نظرسلام4روابط دول اسلامی با دول کفری از دیدګاه فقه و قانون دکتور رفیع الله عطاء
118سید جلال الدین محمد افضلسلام5د شرعی حدودو پلی کېداکې د اسلام موخېدکتور محمد سلیم مدني
119عبد الربمحمد عالمسلام5بررسی اسباب رفع عقوبات در فقه و قانوندکتور عبدالله حقیار
120عبدالواسععبد القدوسسلام5طبی مسؤلیت د فقهې او قانون له نظرهدکتور رفیع الله عطاء
121محمد عبدهغلام محمدسلام5معاملات بانکی در نظر شریعت اسلامی دکتور عبدالله حقیار
122محمد موسیبشیر احمدسلام5زکات اموال تجارتی از دیدګاه فقه اسلامی و قانوندکتور عبدلله حقیار
123جاویدعزیز خانسلام5حیازت مباحات در فقه اسلامی و قانون وضعی افغانستان دکتور محمد سلیم مدنی
126سیف الرحمنګل ارحمنسلام5تعارض او ترجیح د اصولینو په آنددکتور محمد سلیم مدنی
127زرمينه شیراللهسلاماناث۵حقوق زوجین د فقه و قانوناستاد محمد یونس ابراهیمی
128برکت اللههزار گلسلام6موارد د قضاٰ‌ٰ‌ء در فقه اسلامی و قانوندکتور محمد سلیم مدنی
129عبد الستار حاجی سیدسلام6تفاوت قوانین دین اسلام با سایر آیین هادوکتور رفیع الله عطاء
130عتیق اللهعزیز اللهسلام1صلح در روشنا ئي قرآن و سنتدکتور فضل الهادي وزین۱۱/۱۲/۱۳۸۵۲۳/۱۱/۱۳۹۷
131اسداللهمعراج الدین سلام3جن و شیطان از دیدګاه قرآنکریمدکتور عبدالباری حمیدي۱/۹/۱۳۹۷
132ذبیح اللهحفیظ اللهسلام3قرآن کریم از نزول تا چاپ ایکترونکي دکتور فصیح الله۱/۹/۱۳۹۷
133فیض محمدعبد الحکیمسلام2وسطیت و اعتدال در قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۷/۸/۱۳۹۶
134نور الحقعبدالهادیسلام2امت از دیدکاه قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۷/۸/۱۳۹۶
135نور اللهعبدل محمدسلام2صفات و فضائل صحابه کرام در روشنی قرآن کریمدکتور فصیح الله۱۶/۱۲/۱۳۹۶
136حبیب اللهنذر اللهسلام2امر به معروف و نهی از منکر در روشنی قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور رحمت الله زاهد۱۸/۱۱/۱۳۹۶
137معشوق اللهمحمد شیرینسلام2کلمه عبد در قران کریم (مصالعه موضوعی)دکتور فضل الهادي وزین۱۸/۱۱/۱۳۹۶
138میمونهمحمد شفیقسلام۲اناثبررسی سحر و جادو در پرتو قرآن و سنت دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۸/۱۱/۱۳۹۶
139عباد اللهمحب اللهسلام2احسان د قرآن کریم په رڼا کې( موضوعي څېړنه)دکتور فصیح الله۶/۱۰/۱۳۹۶
140سهیلاغلام صدیقسلام۲اناثتقوی و ثمرات آن در قرآن کریم استاد محمد نعیم جلیلي۶/۱۰/۱۳۹۶
141خوشحال احمدجلال خانسلام1په عزیز التفاسیر کې د مولوی سلطان عزیز منهجدکتور مصباح الله۱۱/۱۲/۱۳۹۵
142صفی اللهغلام غوثسلام1شورا در قرآن و سنت (مطالعه موضوعی)دکتور فض الهاوي وزین۲۷/۱۱/۱۳۹۵
143محمد ابراهیمګل آقاسلام1ژوند د قرآن کریم په رڼا کې (موضوعي څېړنه)دکتور مصباح الله۱۱۱/۱۲/۱۳۹۵۲۸/۹/۱۳۹۷
144نادیه عبد الواحدسلام۲اناثعزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم در پرتو قرآن کریم (مطالعه موضوعي)دکتور محمد اسماعیل لبیب۶/۱۰/۱۳۹۶۱۹/۱۰/۱۳۹۷
145احسان اللهحاجی عمرسلام2مور او پلار سره احسان کول د قرآن کریم په رڼا کې (موضوعی څېړنه)دکتور فضل الهادی وزین۱۷/۸/۱۳۹۶۲۷/۹/۱۳۹۷
146عبد الحلیم محمد سرور سلام2له مرګ وروسته د ژوند کیدل د قرآن کریم په رڼا کې دکتور فصیح الله ۱۸/۱۱/۱۳۹۶۳/۷/۱۳۹۷
147نسیبه محمد مزملسلام۱اناثيُسر او ضوابط یې د قرآن کریم په رڼا کې (موضوعی څېړنه)استاد محمد نعیم جلیلي۲۷/۱۱/۱۳۹۵۱۲/۷/۱۳۹۷
148محمد یاسینعبد القیومسلام1قصه ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم (در سها و اندرز ها)دکتور فصیح الله ۱۱/۱۲/۱۳۹۵۱۵/۱۶/۱۳۹۷
149نوریهعبدالرحیمسلام۱اناثاخلاق انفرادی و اجتماعی در روشني احادیث صحیحهدکتور رحمت الله زاهد۱/۱۰/۱۳۹۵۲۰/۱۰/۱۳۹۶
150خلیل الرحمنشیرآغاسلام2دالله په وجود او و حدانیت باندې د قرآن کریم استدلالاتدکتور فصیح الله۱۷/۸/۱۳۹۶۱۸/۷/۱۳۹۷
151آرزومحمد نوروز الدینسلام۲اناثقصه مریم وعیسی علیهما السلام در قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۲۷/۴/۱۳۹۷۴/۱۰/۱۳۹۷
152وحید اللهمدد خانسلام2عوامل توسعه اجتماعی از دیدګاه قرآن کریمدکتور فضل الهادی وزین۱۸/۱۱/۱۳۹۷۲۱/۱/۱۳۹۸
153زحلشیر محمدسلام۲اناثدعوت نوع علیه السلام و اسالیب آن در قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلې۶/۱۰/۱۳۹۶۱۰/۱۱/۱۳۹۷
154مزملزلمیسلام1ابتلاء در روشنی قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۱۲/۱۳۹۵۲/۳/۱۳۹۷
155محمد خالدمحمد خالقسلام1مبارزه باجرائم در روشنی قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور فضل الهدی وزین۲۷/۱۱/۱۳۹۵۲۱/۱۲/۱۳۹۷
156احمد ادریسهزار ګلسلام2مؤمن د المؤمنون او الفرقان سورتونه په رڼاکې (موضوعې څېړنه)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۷/۸/۱۳۹۷۲۰/۲/۱۳۹۷
157سید میرعبد القهارسلام2اهداف سوره های قرآن کریم و ارتباط یبن آنها (مطالعه تطبیقي)دکتور محمد اسماعیل لبیب۵/۲/۱۳۹۷۲۴/۱۰/۱۳۹۷
158روح اللهعبدالکریمسلام2ملا علی قاری و منهج آن در مرقات المفاتیحدکتور عبدالباری حمیدي۱۶/۱۲/۱۳۹۶۷/۱/۱۳۹۸
159نعمت اللهمحمد عظمسلام1منکرین سنت و رد شبهات آنهادکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۱۱۲/۱۳۹۵۳/۱۱/۱۳۹۷
160علی شیرخان شیرینسلام1امنیت در روشنی قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلي۱۷/۸/۱۳۹۶۱۵/۱/۱۳۹۸
161ناجیه عبدالشکور سلام۱اناثفلاح ورستګاری در روشنی قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۳/۱۳۹۶۸/۱۲/۱۳۹۷
162عباداللهحیات اللهسلام1تزکیه نفس در قرآن کریم استاد محمد نعیم جلیلي۱/۱۰/۱۳۹۵۲۲/۶/۱۳۹۷
163سیف اللهملنګسلام1قتیبه بن سعید و مرویات وی در صحیح البخاری در بخشهای عبادات و غزاوتدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۴/۲/۱۳۹۶۲۹/۱/۱۳۹۸
164احمد توابامیر محمدسلام1محبت در پرتو قرآن کریمدکتور فضل الهادی وزین۲۷/۱۱/۱۳۹۵۲/۱۱/۱۳۹۷
166دلاور شاهګلاب شاهسلام3رزق د قران کریم په رڼاکېدکتور عبدالرحمن شاه۷/۱/۱۳۹۸
167قاری روح اللهرغزی ګلسلام4مثالونه په قرآن کریم کېدکتور مصباح الله۷/۱/۱۳۹۸
168همت اللهعبد المطلبسلام4توبه او انابت د قرآن کریم په رڼا کې دکتور فصیح الله۷/۱/۱۳۹۸
169عبد المتینشاه محمدسلام3غفلت و علاج آن در پرتو قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور فصیح الله۲۱/۱/۱۳۹۸
170الف الدین عزیز ګل سلام1علم و علماء در قرآن کریمدکتور عبدالباری حمیدی۱۴/۱/۱۳۹۸
171اسماءمحمد رسولسلام۱اناثنقش حسنات در زدایش سیئات در پرتو آحادیث نبویاستاد محمد نعیم جلیلي۱۴/۱/۱۳۹۸
172حمیراحمیداللهسلام۲ اناثمحبطات عمل صالح در قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۴/۱/۱۳۹۸
173مژګانمحمد یونسسلام۲اناثقصه سلیمان علیه السلام در قرآن کریم درسها و اندر ر ها آن دکتور عبد الباری حمیدي۱۴/۱/۱۳۹۸
174منهاج اللهعزت اللهسلام3ګفتګو، آداب وقواعد آن در قرآن کریم دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۴/۱/۱۳۹۸
175مولوی سلطان احمد بیکعادل شاه بیکسلام4مراحل و خصوصیات دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن و سنت دکتور فصیح الله۱۴/۱/۱۳۹۸
176رومیناجمعه خانسلام۲اناثمقاصد و درسهای سوره یوسف علیه السلامدکتور عبدالباری حمیدی۲۹/۹/۱۳۹۷
177سید احمدسید محمدسلام3صفات یهود و پیامد هائ، آن در سوره بقره(مطالعه موضوعی)دکتور عبدالباری حمیدی۲۹/۹/۱۳۹۷
178مجیب الرحمنتجمل خانسلام2اصلاح فرد و جامعه در پرتو سوره حجراتدکتور عبدالباری حمیدي۱/۹/۱۳۹۷
179جان آغاشرین آغاسلام3بدعات در پرتو قرآن کریم وسنت نبویدکتور فصیح الله۱/۹/۱۳۹۷
180عبد العظیم محمد عمرسلام3فرح و حزن از نظر قرآن کریمدکتور عبدالباری حمیدي۱/۹/۱۳۹۷
181حیات اللهامیر ګلسلام3بررسی فسق و فاسقین در روشنی قرآن کریمدکتور فصیح الله۱۵/۹/۱۳۹۷
182شراف الدینحاجی داد محمدسلام3په صحیح البخاری او مسلم کې ددم او سحر اړوند احادیث او احکامدکتور محمد اسماعیل لبیب۲/۸/۱۳۹۷
183نجیب الله محمد رسولسلام2حجاب او ستر د قرآن کریم او سنتو په رڼا کې دکتور فصیح الله۲۲/۶/۱۳۹۷
184عبد الحکیمنور محمدسلام2عهد او میثاق د قرآن کریم په رڼا کېدکتور فصیح الله۳/۵/۱۳۹۷
185شعیب وکیل احمدسلام2جهاد د قرآن کریم په رڼا کېاستاد محمد نعیم جلیلي۹/۳/۱۳۹۷
186ضیاء الحقمحمد داؤدسلام2جایګاه جوان در قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۹/۳/۱۳۹۷
187عبد الرؤفاسداللهسلام2وصف جنت و نعمت های آن در قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۹/۳/۱۳۹۷
188قدرت اللهاکبر جانسلام3بررسی نفاق و منافقین در قرآن کریم (مطالعه موضوعی )دکتور عبدالباری حمیدی۹/۳/۱۳۹۷
189محمد حضرتسید عمرسلام2استقامت د قرآن کریم په رڼا کېدکتور محمد اسماعیل لبیب۵/۲/۱۳۹۷
190محمد ناصرمحمد کبیرسلام2واژه خیر در قرآن کریم (بحث موضوعی)دکتور فصیح الله۵/۲/۱۳۹۷
191رعناعبد العزیزسلام۲اناثاسباب هلاک امت ها در قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلي۵/۲/۱۳۹۷
192شکرانهعبد الحکیمسلام۱اناثزنان ذکر شده در قرآن کریمدکتور فصیح االله ۱۹/۲/۱۳۹۷
193ظهور الدینعبد الرحیمسلام2امام ابن قیم جوزیه و خدماتش به سنت نبوی و علوم آندکتور عبدالباری حمیدی۱۹/۲/۱۳۹۷
194محمد داؤدفقیر محمدسلام2قصه ذو القرنین در روشنی قرآن و حدیثدکتور فصیح الله۱۹/۲/۱۳۹۷
195صالح محمدامیر محمدسلام2ذکر په قرآن کریم کې (موضوعي څېړنه)دکتور فصیح الله ۱۹/۲/۱۳۹۷
196عزیز اللهمحمد حکیمسلام3د مال لاسته راوړنه د قرآن کریم په رڼا کې دکتور فصیح الله۱/۱۲/۱۳۹۷
197سید محمدغلام محمدسلام3نصیحت و تواصی در قرآن کریم (تفسیر موضوعی)دکتور عبدالباری حمیدی۱/۱۲/۱۳۹۷
198عبد البصیرعبد العزیزسلام3صفات و اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن کریمدکتور فصیح الله۱/۱۲/۱۳۹۷
199محمد رحیمعبدالعزیزسلام3تصویر روز قیامت در جرء عمدکتور فصیح االله۱/۱۲/۱۳۹۷
200احمد شاکرمحمد رحیمسلام3صفات مؤمنان و منافقان در سوره توبهدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۵/۱۲/۱۳۹۷
201فریدونعبدالشکورسلام3عقل در پرتو قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلي۱۵/۱۲/۱۳۹۷
202مولوی فرید اللهمولوی عزیزاللهسلام3په افغانی ټولنه کې د جنازې او مړي اړوند د سنتو په رڼا کېدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۵/۱۲/۱۳۹۷
203احمد فواداکرام الدینسلام3شیطان، اهداف او و رویکر دهایش در روشنی قرآن (مطالعه موضوعی)دکتور فصیح الله۱۵/۱۲/۱۳۹۷
204ضیاء الحقعبدالغفارسلام3هدایت در روشنی قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۰/۱۱/۱۳۹۷
205محمد آصفمحمد نبیسلام3د فتنې لفظ په قرآن کریم کې دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۰/۱۱/۱۳۹۷
206احمد هلالمحمد طاهرسلام3الرشید و الغی په قرآن کریم کې (موضوعی څیړنه)دکتور عبدالرحمن شاه۲۶/۱۰/۱۳۹۷
207خالدخالقدادسلام3شفاعت در پرتو قرآن کریم و سنت نبویدکتور فصیح الله۲۴/۱۰/۱۳۹۷
208ذبیح اللهقربان محمدسلام3علاج جسمي و روحي در پرتو قرآن کریم و سنت نبویدکتور فصیح الله۲۶/۱۰/۱۳۹۷
209احمد فهیمامیر محمدسلام2خوف او خشیت په قرآن کریم کې (موضوعی څېړنه)دکتور فصیح الله۱۳/۱۰/۱۳۹۷
210نجیب الرحمنعبدالرحمنسلام2محیط زیست از دیدګاه قرآن کریمدکتور فضل الهادی وزین۱۷/۸/۱۳۹۶
211مجیب الرحمنمحمد هاشمسلام1اساسات اصلاح و روش های آن در سوره های مریم وطهدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۲/۷/۱۳۹۶
212زینبعبد البصیرسلام۱ اناثنقش زن در زندګی در پرتو قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۲/۷/۱۳۹۶
213فاضلهنور محمد سلام۱اناثتاثیر اسباب نزول در تفسیر قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۲/۷/۱۳۹۶
214شکیلانوراللهسلام۱اناثعقاید اهل کتاب و مناقشه آن از دیدګاه قرآن کریمدکتور فضل لهادی وزین۵/۵/۱۳۹۶
215یلدامحمد ناصرسلام۱اناثفساد و افساد در روشنی قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۳/۱۳۹۶
216عتیق اللهحمیدیسلام1نظام سیاسی در پرتو قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۴/۱۲/۱۳۹۶
217عبدالوکیلمحمد سرورسلام1آشتی و جنګ از دیدګاه قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور مصباح الله۱۶/۱۲/۱۳۹۶
218حسنیخیر اللهسلام۱اناثمعترضین در قرآن کریم و مناقشه آنهادکتور محمد اسماعیل لبیب۱۶/۱۲/۱۳۹۶
219خالدهمحمد شفیقسلام۱اناثاصلاح در قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلی۱۸/۱۱/۱۳۹۶
220لیلاظهور شاهسلام۱اناثابن حبان بستی و خدمات وی در حدیثدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۸/۱۱/۱۳۹۶
221حلیمهلطف اللهسلام۲اناثشیوه های دعوت موسی علیه السلام در پرتو قرآن کریم دکتور فصیح الله۱۸/۱۱/۱۳۹۶
222سلمانور الحبیبسلام۲اناثټولنیز تکافل په قرآن کریم کېاستاد محمد نعیم جلیلي۶/۱۰/۱۳۹۶
223زمرینورالدینسلام1ظلم و عواقب آن در قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۱۲/۱۳۹۵
224محمد مختارحاجی بابر ملکسلام1صبر در قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۱۲/۱۳۹۵
225فرشتهمیر خلیل اللهسلام۱اناثآثار اجتماعی عمل صالح در قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۱/۱۲/۱۳۹۵
226احمد ذکیکفایت اللهسلام1عدل در قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور فضل الهادی وزین۲۷/۱۱/۱۳۵
231نګینهغوث الدینسلام۲اناثدعا و ترتیب معنوی انسان در قرآن کریمدکتور عبدالباری حمیدي
232عبد الباریمحمد یاسینسلام3د کسب او کار اړوند آحادیثو او آثارو څېړنهدکتور فصیح الله
233اسدالله ندیم محمد کشمیر سلام4بررسی قول نبی صلی الله علیه وسلم (انما بعثت لآ تمم مکارم الآخلاق)دکتور اسماعیل لبیب
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587