خانه / تحقیق‌های انجام شده در پوهنتون‌ها

تحقیق‌های انجام شده در پوهنتون‌ها

برای دانستن موضوعات تحقیق شده در دانشگاه‌های کشور، لطف نموده در جدول ذیل جستجو نمایید.

شمارهاسمولدپوهنتوندورعنوان تیزساستاد رهمنااستاد مشاورتاریخ تائیدتاریخ دفاع
1ذبیح اللهنور محمدسلام1قانون منع خشونت علیه زن در افغانستان ومقایسه آن با فقه اسلامیدوکتور عبدالباقي امیندکتوررفیع الله عطا‌‌‌ء۱۷/۹/ّ۱۳۹۴
2ذبیح اللهامان اللهسلام1انحلال رابطه ازدواج وآثار آن در فقه اسلامی وقانون مدني افغانستاندکتور مصباح اللهد/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴
3عبداللهعبد الرازقسلام1حدود آزادي بیان از نظر شریعت اسلامي وقوانین وضعيدکتور مصباح اللهد/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴
4اسدالله شهابجمعه خانسلام4د نا مشروع اولاد حقوق د اسلامی فقه او د افغانستان نافذه قوانین په رڼا کېدکتور عبدالله حقیار۲۶/۱۰/۱۳۹۷
5ضیا‌ء الرحمننظر ګلسلام4د اتباعو سیاسی حقوق د فقهې او د افغانستان د قانون له نظرهدکتور عبدالباقي امین۱۲/۷/۱۳۹۳
6عبد المتینعبدالصیرسلام4جنین و حقوق آن از دید گاه فقه اسلامی و قوانین افغانستاندکتور رفیع الله عطا‌ء۱۶/۱۲/۱۳۹۶
7فضل الرحمنفیض محمدسلام4قرض در فقه معاصر و قانون وضعي (مطالعه مقایسوی)دکتور رفیع الله عطاء۱۸/۱۱/۱۳۹۶
8محمد عابدمحمد امیرسلام4دافغانستان دیموکراتیک جمهوریت قانون جوړونه او قوانین د اسلامي شریعت له نظرهدکتور عبد الباقي امین۶/۱۰/۱۳۹۶
9نور احمدفقیر احمدسلام4حکم تعدد احزاب در شریعت و قانوندکتور عبد الباقي امین۱۹/۲/۱۳۹۷
10خواجه محمد عمرخواجه نور الدینسلام5بررسی جرم اختلاس در شریعت اسلامی و قوانین جزائی افغانستاندکتور نجیب الله صالح۱۹/۲/۱۳۹۷
11شاه محمدپائنده خانسلام1د ملکیت نظریه د فقهي او افغانی قانون له لید لوريدکتور رفیع الله عطاءد/مصباح۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۰/۲/۱۳۹۶
12معراج الدینامان الدینسلام1حق شخص در دفاع از نفس ،مال وحیثیت خویش در فقه اسلامي وقوانین افغانستاندکتور رفیع الله عطا‌ءد/فضل الهادی وزین۱۷/۹/۱۳۹۴۵/۱۱/۱۳۹۵
13عبدالمهیمنمولوی نذراللهسلامحقوق اطفال در پرتو شریعت اسلامی، قوانین ملی و میثاقهائ بین المللیدکتور فضل الهادی وزیند/عبدالباقي امین۱۲/۳/۱۳۹۷۳۰/۱/۱۳۹۷
14سید حمید الله حنیفسید بابه کلانسلامتابعیت چندگانه از دیدگاه فقه و قانوندکتور رفیع الله عطاءد/رفیع الله عطاء۱۴/۷/۱۳۹۵۱۲/۱۰/۱۳۹۷
15عبد الملکفیض محمدسلام4احکام حواله از نگاه فقه و قانوندکتور رفیع الله عطاء۱۷/۸/۱۳۹۶۲۷/۱۰/۱۳۹۷
16محمد تمیممحمد عارفسلام3رهن در فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستاندکتور رفیع الله عطاءد/ رفیع الله عطاء۱/۱۰/۱۳۹۵۸/۱/۱۳۹۸
17امیر حمزهجمعهسلام5مرور زمان در جرایم کیفری در پرتو فقه وقانون افغانستاندکتور عبدالله حقیار۱۱/۷/۱۳۹۷۲/۱۲/۱۳۹۷
18اصحاب الدینبرهان الدینسلام1سقوط مجازات در شریعت اسلامی و کود جزای افغانستاندکتور رفیع الله عطاءد/مصباح الله۲۸/۱۱/۱۳۹۴۱۲/۲۰/۱۳۹۷
19سید مصطفیعبدالرازقسلام1حبس او د هغې احکام په اسلامی فقه او وضعی قانون کېدکتور شیرعلی ظریفيد/رفیع الله عطاء۱۷/۹/۱۳۹۴۱۸/۴/۱۳۹۶‍
20عبدالکریممحمد طاهرسلام1دمباح په تقیید کې د اولو الامر واک او د افغانستان په قوانینو کې ئې تطبیقاتدکتور شیر علی ظریفيد/رفیع الله عطاء۱۷/۹/۱۳۹۴۲۱/۱۱/۱۳۹۵
21رفیع اللهګل احمدسلام3په غائب باندې د قضاء حکم د اسلامي فقه او دافغانستان د قوانینو په رڼا کېدکتور نجیب الله صالحد/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۲۱/۱۱/۱۳۹۵
22رحمت اللهمحمد عثمانسلام4طلاق ثلاثه از دید گاه فقه وقانوندکتور رفیع الله عطاء۱۱/۳/۱۳۹۶۲۹/۹/۱۳۹۷
23حمداللهمحمد درویشسلام1روند قانون گذاری در افغانستان (در مقایسه باروندهائ قانون گذاری در ایالات متحد امریکا و انگلستان)دکتور عبدالباقي امیند/نجیب الله صالح۱۴/۷/۱۳۹۷۱۰/۸/۱۳۹۷
24شفیق اللهغلام ربانیسلام1بر رسی تقننین فقه اسلامی در نظام حقوقی افغانستاندکتور عبدالباقی امیند/شیر علی ظریفي۱۲/۳/۱۳۹۵۲۱/۴/۱۳۹۶
25عبدالباسطعبداللهسلام1قصاص ونقش آن در کاهش جرائمدکتور نجیب الله صالحد/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۸/۴/۱۳۹۶
26عبداللهعبدالوکیلسلام1د نسل تنظیم او تحدید دشریعت په رڼا کېدکتور شیر علی ظریفید/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴۹/۸/۱۳۹۷
27عبدالمنانمحمد حسینسلام1احکام پناهندگی در شریعت اسلامی و قانون بین المللیدکتور رفیع الله عطاءد/عبدالباقي امین۱۷/۹/۱۳۹۴۲۱/۱۲/۱۳۹۵
28نور اللهعبدالغفارسلام1حق ازادی ‌بحث مقایسوی بین اعلامیه جهانی حقوق بشر ، قانون اساسی افغانستان و شریعت اسلامیدکتور عبدالباقي امیند/رفیع الله عطاء۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۱/۴/۱۳۹۶
29اسدالله میاخیلسمیع اللهسلام2ترافیکي جرمونه او جزاګانې په اسلامی شریعت او قانون کېدکتور نجیب الله صالحاستاد ابراهیمي۲۸/۱۱/۱۳۹۴۱۶/۹/۱۳۹۶
30سید محمد یعقوبسید محمد عبد الکبیرسلام2ورزش و احکام مسابقات آن در فقه وقانوناستاد وزیر محمد سعیدی۱/۱۰/۱۳۹۵۲۷/۱۰/۱۳۹۶
31عنایت اللهمحمد اسلامسلام2مضاربت و تطبیقات معاصر آن در فقه و قانوندکتور عبدالباقی امین۱۴/۷/۱۳۹۵۱۵/۹/۱۳۹۷
32محمد شاهسید انشاهسلام3په عقودو کې د غرر اغېزه (په اسلامی فقه او د افغانستان په قوانینو کې )دکتور نجیب الله صالحد/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۱۶/۸/۱۳۹۷
33فاطمهعبدالشکورسلام۴اناثقضایای طبی معاصر زنان در فقه اسلامیدکتور رفیع الله عطاء۱۷/۸/۱۳۹۶۱۹/۱۰/۱۳۹۷
34شاه محمدصالح محمدسلام4د جنګي اسیرانو حقوق د شریعت او قانون له نظرهدکتور عبدالباقي امین۱۱/۱۲/۱۳۹۵۱۵/۱/۱۳۹۸
35شهید اللهعزیز اللهسلام4د مېرمني مالی حقوق د اسلامی فقهی او افغانی قانون له نظرهدکتور عبدالباقی امین۱۴/۲/۱۳۹۶۱۴/۱/۱۳۹۸
36عبد الرحمنعبد السلیمسلام5د افغانستان پر اساسی قانون د شریعت او نړیوال قانون اغیزهدکتور نجیب الله صالح۱۹/۲/۱۳۹۷۲۸/۱/۱۳۹۸
37احمد جاویدمیرزا محمدسلام2جزای اعدام در فقه اسلامی و قوانین افغانستاندکتور رفیع الله عطاءد/ عبدالباقي امین۲۸/۱۱/۱۳۹۴۱۸/۵/۱۳۹۶
38حفیظ اللهغلام سخیسلام3اعتبار عرف در شریعت و قوانین افغانستاناستاد وزیر سعیدی۱۱/۱۲/۱۳۹۵۵/۷/۱۳۹۷
39محمد یونسمحمد نظرسلام3صلاحیت بشری در قانون گذاری از دیدگاه شریعت اسلامیدکتور عبدالباقي امین۱۴/۲/۱۳۹۶۲۱/۶/۱۳۹۷
40محی الدینقربان محمدسلام3مواد مخدر در پرتو فقه اسلامي وقانون جزای افغانستاندکتور عبدالباقي امیند/رفیع الله عطاء۱/۱۰/۱۳۹۵۱۰/۳/۱۳۹۷
41وحیداللهسمیع اللهسلام3د ارتداد احکام د اسلامی فقهې او د افغانستان نافذه قوانینو له نظرهدکتور نجیب الله صالح۲۵/۱۲/۱۳۹۵۱۷/۸/۱۳۹۷
42فیض الرحمنحمید الرحمنسلام3حقوق مالې طفل در پرتو فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدید/عبدالباقي امین۱/۱۰/۱۳۹۵۱۴/۳/۱۳۹۶
43پرویزمحمد رسولسلام1بیمه و قوانین آن در افغانستان از دیدگاه فقه اسلاميدکتور شیر علی ظریفيد/عبدالباقي امین۱۷/۹/۱۳۹۴۶/۱۱/۱۳۹۵
44سید آغا نوريعلاؤ الدینسلام1گزینش رئیس دولت در افغانستان بحث مقایسوي بین قوانین افغانستان و فقه سیاسی اسلامدکتور نجیب الله صالحد/مصباح الله۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲/۸/۱۳۹۶
45برهان الدینیار محمدسلام3وقف در فقه و قانون افغانستان (مطالعه مقایسوی)دکتور عبدالباقي امیند/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۲۳/۱/۱۳۹۷
46شیرشاهمحمد حبیبسلام3د نکاح په عقد کې کفائت (د اسلامی فقهې او دافغانستان مدنی قانون له نظره )دکتور نجیب الله صالحد/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۱۴/۹/۱۳۹۷
47محمد منیرمحمد وزیرسلام3تعجیل و تأخیر ادای زکات در فقه اسلامیاستاد وزیر محمد سعیدید/رفیع الله عطاء۱/۱۰/۱۳۹۵۱/۶/۱۳۹۶
48نجم الدینشیرخانسلام5بررسی فقهي و حقوقی نیابت در عقد بر اساس سیستم حقوقی افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۲/۸/۱۳۹۷۱۴/۱۲/۱۳۹۷
49محمد قاسمعبداللهسلام3صلاحیتهای قاضي در عقوبات تعزیرات (بحث مقایسوی بین فقه وقانون )دکتور عبدالباقي امین۱/۱۰/۱۳۹۵۶/۱۰/۱۳۹۷
50عبد القهارعبد الحکیمسلام4انتخابات و احکام آن از دیدگاه فقه و قانون افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۱۷/۸/۱۳۹۶۲۶/۱۰/۱۳۹۷
51احمد زاهدحفیظ اللهسلام2اختیارات زعیم در عفو محکومیت از نظر فقه اسلامي و قانون افغانستاندکتور رفیع الله عطاءد/مصباح الله۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۹/۹/۱۳۹۶
52کفالت اللهفضل اللهسلام2احکام تأدیت در شریعت و قانون افغانستاندکتور عبدالله حقیارد/رفیع الله عطاء۲۷/۱۱/۱۳۹۵۱۳/۲/۱۳۹۷
53محمد ادریسعطاء اللهسلام2جرم پول شويي و راه های مبارزه با آن از ديدگاه فقه قانوندکتور شیر علی ظریفيد/رفیع الله عطاٰ‌ء۱۴/۷/۱۳۹۵۳۰/۱/۱۳۹۶
54محمد نذیرخواجه محمدسلام1احکام حضور زن در مسجددکتور فضل الهادی وزیناستاد وزیر محمد سعیدی۱۷/۹/۱۳۹۴۳/۵/۱۳۹۶
55محمد صدیقمحمد ضمیرسلام1مقاصد عقوبات مالي در فقه و قانون افغانستاندکتر شیر علی ظریفيد/رفیع الله عطاء۱۴/۷/۱۳۹۵۱۹/۷/۱۳۹۷
56غلام محي الدینشمشیر خانسلام2حکم تعدد زوجات، فلسفه وحکمت آن در پرتو شریعت وقانوندکتور محمد اسماعیل لبیبمحمد نعیم جليلي۱۲/۳/۱۳۹۵۸/۶/۱۳۹۷
57سید صفي اللهسید سیف اللهسلام1عقد مشارکت /شرکت عقد از دیدگاه شریعت و قوانین افغانستاندکتر شیرعلی ظریفيد/محمد اسماعیل۲۸/۱۱/۱۳۹۴۲۷/۲/۱۳۹۷
58سید فیضان الحقسید اسحاقسلام3نظام زکات وشیوه های تطبیق آن (بحث تطبیقي مذاهب فقهی و تجارب عملی کشور سودان)دکتور عبدالباقي امیند/ فضل الهادی وزین۱/۱۰/۱۳۹۵
59عبد الحليممحمد ایوبسلام3ناموسي وژنې او حکم ئې په شریعت او قانون کېدکتور رفیع الله عطاءد/عبدالباقي امین۱/۱۰/۱۳۹۵
60محمد نسیمسلطان محمودسلام3په هديه کې پر استحسان بناء شوي احکامدکتور مصباح اللهد/فضل الهادی وزین۲۷/۱۱/۱۳۹۵
61محمد قسیممحمد ابراهیمسلام3محیط زیست از دید گاه فقه وقانوندکتور عبدالباقي امین۲۵/۱۲/۱۳۹۵
62خواجه راشدخواجه عارفسلام2نکاح و اثر آن از دیدگاه اهل سنت و اهل تشیعدکتور مصباح اللهد/رفیع الله عطاء۱۲/۳/۱۳۹۵
63لطف اللهخیراللهسلام2د واده اړوند دودونه د شریعت او افغاني قانون په رڼا کېاستاد وزیر محمد سعیدید/رفیع الله عطا‌ء۱۲/۳/۱۳۹۵
64محمد اجملاسداللهسلام2فساد اداري ومبارزه به آن (بحث مقایسوی بین شریعت و قانون افغانستان)دکتور عبدالباقي امیند/رفیع الله عطاء۱۲/۳/۱۳۹۵
65عبداللهدوست محمدسلام3عوارض اکتسابي اهليت در پرتو فقه اسلامی و قانون مدنی افغانستاندکتور شیرعلي ظريفي۶/۱۰/۱۳۹۶
66تمناعبداللهسلام۴اناثحقوق سفیر در شریعت اسلامي و قوانین افغانستاندکتور نجیب الله صالح۶/۱۰/۱۳۹۶
67سمیع اللهمحمد افضلسلام4په افغانستان کې د اجباري نکاح صورتونه د اسلامی شریعت له نظرهدکتور عبدالباقي امین۶/۱۰/۱۳۹۶
68عبدالرحیمفضل محمدسلام4شکار و حکم آن در فقه اسلامی و قانون افغانستاندکتور عبدالباقي امین۱۸/۱۱/۱۳۹۶
69محبوب اللهعبد المحمدسلام5رعایت مصلحت در تصرفات ولیدکتور عبدالله حقیار۱۶/۱۲/۱۳۹۶
70سید ابرارسید انورسلام3ولایت نکاح (مقایسه بین فقه، قانون وعرف افغانی)استاد وزیر محمد سعیديد/رفیع الله عطاء۱۴/۲/۱۳۹۶
71روح اللهمحمد نادرسلام4د غصب احکام د شریعت او د افغانستان وقوانینو له نظرهدکتور عبدالباقي امین۱۲/۷/۱۳۹۶
72سید حسیب اللهسید محمد قیومسلام4د ښځو سیاسی حقوق د اسلامی شریعت او دافغانستان د قوانینو په رڼا کېدکتور عبدالباقي امین۱۷/۸/۱۳۹۶
73محمد قاسممحمد سالمسلام4د وکالت احکام د فقهې او دافغانتسان دقوانینو په رڼا کېدکتور رفیع الله عطاء۱۷/۸/۱۳۹۶
74عبد الحلیمحاجي احمدسلام4انواع معاصر قتل و جزا های آن در فقه وکود جزای افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۱۳/۱۰/۱۳۹۷
75محمد شریفعبد المحمدسلام5په اسلامی شراو دافغانستان په قوانینوکې د نسب د حق ثبوتدکتور عبدالباقي امین۱۳/۱۰/۱۳۹۷
76محمد اکراممحمد سرورسلام5د جرم پټولو احکام په اسلامی فقه او دافغانستان په قوانینو کېدکتور رفیع الله عطاء۱۰/۱۱/۱۳۹۷
77حشمت اللهمحمد امینسلام5عقد استصناع و تطبیقات معاصر آن در بانک های افغانی (تحلیل فقهی وقانون )استاد محمد یونس ابراهیمی۱۵/۱۲/۱۳۹۷
78فؤادمحمد ظریفسلام5مقاصد شریعت نزد العزبن عبدالسلام و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمها اللهدکتور رفیع الله عطا‌ء۱/۱۲/۱۳۹۷
79هبت اللهمولوی عبد الحیسلام5اسباب اختلاف بصورت تطبیقی در مسائل نکاحدکتور عبدالباقي امین۱/۱۲/۱۳۹۷
80محمد اسلاممحمد ایشانسلام5په ختیځ کې د نکاح مروج صورتوته او رواجونه د فقه او قانون په رڼا کېدکتور نجیب الله صالح۱/۱۲/۱۳۹۷
81رحیمهعبد العزیزسلاماناث ۵کار زن ضوابط و ساحات آن از دیدگاه شریعت و قوانین افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدی۱/۱۲/۱۳۹۷
82ذبیح اللهعبدالرزاقسلام2احکام قبض در بیوع معاصراستاد وزیر محمد سعیدی۱۹/۲/۱۳۹۷
83حاکمعبد اللطیفسلام4اهل حل او عقد شورا او د افغانستان پارلمان سره مقایسهدکتور نجیب الله صالح۱۹/۲/۱۳۹۷
84هدایت اللهبسم اللهسلام5دحجر فقهی احکام او د افغانستان قوانینو سره یې مقایسهدکتور رفیع الله عطاء۲۶/۲/۱۳۹۷
85مرسلبایزیدسلام۴ اناثاصل تفکیک قوی در قوانین افغانستان در مقایسه با شریعت اسلامیدکتور عبدالباقي امین۵/۲/۱۳۹۷
86سید نبی اللهسید محمدسلام4دمتهم او مظنون حقوق (وضعي قوانین او اسلامی شریعت له نظره )دکتور رفیع الله عطاء۵/۲/۱۳۹۷
87سمینهمحمد شفیقسلام۴ اناثصلاحیتها قاضی در شریعت اسلامی در مقایسه با قانون افغانستاندکتور عبدالباقي امین۲۷/۴/۱۳۹۷
88مجاهديننظام الدینسلام5د زوجینو ترمنځ قضائي تفریق د فقه او دافغانستان قوانینو په رڼا کېدکتور نجیب الله صالح۲۷/۴/۱۳۹۷
89نجیب اللهبسم اللهسلام5حضانت در پرتو فقه و قوانین افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدی۲۷/۴/۱۳۹۷
90مجیب آغامیر اعظم شاهسلام4تامین نفقات در جامعه اسلامیدکتور عبدالله حقیار۶/۴/۱۳۹۷
91عبدالظاهراسماعیلسلام3دلائل اثبات دعوی مدنی در شریعت و قوانین افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدی۱۷/۵/۱۳۹۷
92نصرالله عبداللهسلام3کارتهای اعتباری باتکی از دیدگاه فقه اسلامی و قانون بانکداری افغانستاناستاد محمد یونس ابراهیمی۱۷/۵/۱۳۹۷
93ثنا ګلمحمد ګلسلام4د استوګن ځایونه مصؤنیت په فقه او ملی قوانینو کېدکتور نجیب الله صالح۱۷/۵/۱۳۹۷
94محمد اشرفحضرت نور سلام2دحق استعمال د اباحت د سبب په توګه –داسلامی شریعت او افغانستان د قوانینو په رڼا کې دکتور شیر علی ظریفي۳/۵/۱۳۹۷
95حضرت محمدمحمد پادشاهسلام5تعزیرات د اسلامی فقه او افغانی قانون په رڼا کېاستاد وزیر محمد سعیدی۳/۵/۱۳۹۷
96صبغت اللهغلام حسن سلام4جایگاه معاهدات بین المللی در فقه سیاسی اسلام و قوانین افغانستاندکتور رفیع الله عطا‌ء۲۲/۶/۱۳۹۷
97قیام الدین شرف الدینسلام5حقوق اقلیتها در فقه و قوانین افغانستاندکتور عبدالباقي امین۲۲/۶/۱۳۹۷
98محمد یونس مولوی قمر الدینسلام5احکام موی در فقه اسلامیدکتور عبدالباقي امین۲۲/۶/۱۳۹۷
99محمد جاوید عبدالمالکسلام5مسؤلیت مدنی از دیدگاه فقه و قانون افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۱۱/۷/۱۳۹۷
100احمد ذکی امام الدینسلام5قانون احوال شخصی اهل تشیع در پرتو فقه اهل سنتدکتور عبدالباقي امین۱۱/۷/۱۳۹۷
101حمیداللهمحیب اللهسلام5د جاسوسی احکام د فقه او قانون په رڼا کې دکتور عبدالباقي امین۲/۸/۱۳۹۷
102میر ظفر الدینمیر ظهور الدینسلام5حفظ کرامت انسانی در شریعت اسلامی و قوانین وضعیدکتور نجیب الله صالح۲/۸/۱۳۹۷
103نجیب الرحمن سیف الرحمن سلام5جرائم جدید تنظیم یافته در افغانستاناستاد وزیر محمد سعیدی۲/۸/۱۳۹۷
104سارهمیر زمانسلام۴ اناثحیات و پناهندگی در اعلامیه حقوق بشر با مقایسه به فقه اسلامیدکتور عبدالباقي امین۱۵/۹/۱۳۹۷
105حمیدالله حضرت ګلسلام4هبه از دیدگاه فقه اسلامی و قانون افغانستاندکتور رفیع الله عطاء۱۵/۹/۱۳۹۷
106رحمت ګلرحیم ګلسلام5ابراء او آثار يې د شریعت او د افغانستان د قوانینو په رڼا کې دکتور نجیب الله صالح۱۵/۹/۱۳۹۷
107خاطرهسید عبد النبيسلام۴اناثعائشه رضي الله عنها و جایگاه آن در تشریع احکام اسلامیدکتور رفیع الله عطاء۱/۹/۱۳۹۷
108سید عزت اللهمحمود الحسنسلام4معاملات تجارتي الیکترونیکی از نگاه شریعت اسلامیدکتور رفیع الله عطاء۱/۹/۱۳۹۷
109محمد حسن خدای رحمسلام6حکم تداوی با محرمات از دیدگاه فقه اسلامیدکتور رفیع الله عطاء۲۹/۹/۱۳۹۷
110جمیلهشیر علیسلاماناث۵د حکم او رعیت اړیکې د اسلامی شریعت او سیاسی قانون په رڼا کېدکتور نجیب الله صالح۱۴/۱/۱۳۹۷
111سمینمحمد یوسفسلام۴اناثبررسی جرایم تروریستی در فقه و قانون افغانستان(مطالعات مقایسوی)استاد وزیر محمد سعیدی۲۱/۱/۱۳۹۷
112درویشنثار احمد سلام5اکراه و آثار آن از دیدگاه فقه و قانوندکتور عبدالله حقیار۷/۱/۱۳۹۷
113نادیهاسداللهسلاماناث ۵نظریه تعسف در استعمال حق و تطبیقات آن در قانون احوال شخصی افغانستان دکتور رفیع الله عطاء۷/۱/۱۳۹۸
114فهامهفضل احمدسلام۴اناثاحکام عدت در فقه و قانون دکتور شیر علی ظریفی
115نبیلهاحمد مخدومسلام۴اناثالطعن فی الأ حکام القضائیة در فقه اسلامی والقانون الأ فغاني دکتور شیر علی ظریفی
116صبغت اللهمحبوب اللهسلام4حکم رجوع در تبرعات مالیدکتور عبدالباقي امین
117عبدالهاديمحمد نظرسلام4روابط دول اسلامی با دول کفری از دیدګاه فقه و قانون دکتور رفیع الله عطاء
118سید جلال الدین محمد افضلسلام5د شرعی حدودو پلی کېداکې د اسلام موخېدکتور محمد سلیم مدني
119عبد الربمحمد عالمسلام5بررسی اسباب رفع عقوبات در فقه و قانوندکتور عبدالله حقیار
120عبدالواسععبد القدوسسلام5طبی مسؤلیت د فقهې او قانون له نظرهدکتور رفیع الله عطاء
121محمد عبدهغلام محمدسلام5معاملات بانکی در نظر شریعت اسلامی دکتور عبدالله حقیار
122محمد موسیبشیر احمدسلام5زکات اموال تجارتی از دیدگاه فقه اسلامی و قانوندکتور عبدلله حقیار
123جاویدعزیز خانسلام5حیازت مباحات در فقه اسلامی و قانون وضعی افغانستان دکتور محمد سلیم مدنی
126سیف الرحمنګل ارحمنسلام5تعارض او ترجیح د اصولینو په آنددکتور محمد سلیم مدنی
127زرمينه شیراللهسلاماناث۵حقوق زوجین د فقه و قانوناستاد محمد یونس ابراهیمی
128برکت اللههزار گلسلام6موارد د قضاٰ‌ٰ‌ء در فقه اسلامی و قانوندکتور محمد سلیم مدنی
129عبد الستار حاجی سیدسلام6تفاوت قوانین دین اسلام با سایر آیین هادوکتور رفیع الله عطاء
130عتیق اللهعزیز اللهسلام1صلح در روشنا ئي قرآن و سنتدکتور فضل الهادي وزین۱۱/۱۲/۱۳۸۵۲۳/۱۱/۱۳۹۷
131اسداللهمعراج الدین سلام3جن و شیطان از دیدگاه قرآنکریمدکتور عبدالباری حمیدي۱/۹/۱۳۹۷
132ذبیح اللهحفیظ اللهسلام3قرآن کریم از نزول تا چاپ الیکترونکي دکتور فصیح الله۱/۹/۱۳۹۷
133فیض محمدعبد الحکیمسلام2وسطیت و اعتدال در قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۷/۸/۱۳۹۶
134نور الحقعبدالهادیسلام2امت از دیدگاه قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۷/۸/۱۳۹۶
135نور اللهعبدل محمدسلام2صفات و فضائل صحابه کرام در روشنی قرآن کریمدکتور فصیح الله۱۶/۱۲/۱۳۹۶
136حبیب اللهنذر اللهسلام2امر به معروف و نهی از منکر در روشنی قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور رحمت الله زاهد۱۸/۱۱/۱۳۹۶
137معشوق اللهمحمد شیرینسلام2کلمه عبد در قران کریم (مصالعه موضوعی)دکتور فضل الهادي وزین۱۸/۱۱/۱۳۹۶
138میمونهمحمد شفیقسلام۲اناثبررسی سحر و جادو در پرتو قرآن و سنت دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۸/۱۱/۱۳۹۶
139عباد اللهمحب اللهسلام2احسان د قرآن کریم په رڼا کې( موضوعي څېړنه)دکتور فصیح الله۶/۱۰/۱۳۹۶
140سهیلاغلام صدیقسلام۲اناثتقوی و ثمرات آن در قرآن کریم استاد محمد نعیم جلیلي۶/۱۰/۱۳۹۶
141خوشحال احمدجلال خانسلام1په عزیز التفاسیر کې د مولوی سلطان عزیز منهجدکتور مصباح الله۱۱/۱۲/۱۳۹۵
142صفی اللهغلام غوثسلام1شورا در قرآن و سنت (مطالعه موضوعی)دکتور فض الهاوي وزین۲۷/۱۱/۱۳۹۵
143محمد ابراهیمګل آقاسلام1ژوند د قرآن کریم په رڼا کې (موضوعي څېړنه)دکتور مصباح الله۱۱۱/۱۲/۱۳۹۵۲۸/۹/۱۳۹۷
144نادیه عبد الواحدسلام۲اناثعزوات پیامبر صلی الله علیه وسلم در پرتو قرآن کریم (مطالعه موضوعي)دکتور محمد اسماعیل لبیب۶/۱۰/۱۳۹۶۱۹/۱۰/۱۳۹۷
145احسان اللهحاجی عمرسلام2مور او پلار سره احسان کول د قرآن کریم په رڼا کې (موضوعی څېړنه)دکتور فضل الهادی وزین۱۷/۸/۱۳۹۶۲۷/۹/۱۳۹۷
146عبد الحلیم محمد سرور سلام2له مرګ وروسته د ژوند کیدل د قرآن کریم په رڼا کې دکتور فصیح الله ۱۸/۱۱/۱۳۹۶۳/۷/۱۳۹۷
147نسیبه محمد مزملسلام۱اناثيُسر او ضوابط یې د قرآن کریم په رڼا کې (موضوعی څېړنه)استاد محمد نعیم جلیلي۲۷/۱۱/۱۳۹۵۱۲/۷/۱۳۹۷
148محمد یاسینعبد القیومسلام1قصه ابراهیم علیه السلام در قرآن کریم (در سها و اندرز ها)دکتور فصیح الله ۱۱/۱۲/۱۳۹۵۱۵/۱۶/۱۳۹۷
149نوریهعبدالرحیمسلام۱اناثاخلاق انفرادی و اجتماعی در روشني احادیث صحیحهدکتور رحمت الله زاهد۱/۱۰/۱۳۹۵۲۰/۱۰/۱۳۹۶
150خلیل الرحمنشیرآغاسلام2دالله په وجود او و حدانیت باندې د قرآن کریم استدلالاتدکتور فصیح الله۱۷/۸/۱۳۹۶۱۸/۷/۱۳۹۷
151آرزومحمد نوروز الدینسلام۲اناثقصه مریم وعیسی علیهما السلام در قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۲۷/۴/۱۳۹۷۴/۱۰/۱۳۹۷
152وحید اللهمدد خانسلام2عوامل توسعه اجتماعی از دیدگاه قرآن کریمدکتور فضل الهادی وزین۱۸/۱۱/۱۳۹۷۲۱/۱/۱۳۹۸
153زحلشیر محمدسلام۲اناثدعوت نوع علیه السلام و اسالیب آن در قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلې۶/۱۰/۱۳۹۶۱۰/۱۱/۱۳۹۷
154مزملزلمیسلام1ابتلاء در روشنی قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۱۲/۱۳۹۵۲/۳/۱۳۹۷
155محمد خالدمحمد خالقسلام1مبارزه باجرائم در روشنی قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور فضل الهدی وزین۲۷/۱۱/۱۳۹۵۲۱/۱۲/۱۳۹۷
156احمد ادریسهزار ګلسلام2مؤمن د المؤمنون او الفرقان سورتونه په رڼاکې (موضوعې څېړنه)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۷/۸/۱۳۹۷۲۰/۲/۱۳۹۷
157سید میرعبد القهارسلام2اهداف سوره های قرآن کریم و ارتباط یبن آنها (مطالعه تطبیقي)دکتور محمد اسماعیل لبیب۵/۲/۱۳۹۷۲۴/۱۰/۱۳۹۷
158روح اللهعبدالکریمسلام2ملا علی قاری و منهج آن در مرقات المفاتیحدکتور عبدالباری حمیدي۱۶/۱۲/۱۳۹۶۷/۱/۱۳۹۸
159نعمت اللهمحمد عظمسلام1منکرین سنت و رد شبهات آنهادکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۱۱۲/۱۳۹۵۳/۱۱/۱۳۹۷
160علی شیرخان شیرینسلام1امنیت در روشنی قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلي۱۷/۸/۱۳۹۶۱۵/۱/۱۳۹۸
161ناجیه عبدالشکور سلام۱اناثفلاح ورستگاری در روشنی قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۳/۱۳۹۶۸/۱۲/۱۳۹۷
162عباداللهحیات اللهسلام1تزکیه نفس در قرآن کریم استاد محمد نعیم جلیلي۱/۱۰/۱۳۹۵۲۲/۶/۱۳۹۷
163سیف اللهملنګسلام1قتیبه بن سعید و مرویات وی در صحیح البخاری در بخشهای عبادات و غزاوتدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۴/۲/۱۳۹۶۲۹/۱/۱۳۹۸
164احمد توابامیر محمدسلام1محبت در پرتو قرآن کریمدکتور فضل الهادی وزین۲۷/۱۱/۱۳۹۵۲/۱۱/۱۳۹۷
166دلاور شاهګلاب شاهسلام3رزق د قران کریم په رڼاکېدکتور عبدالرحمن شاه۷/۱/۱۳۹۸
167قاری روح اللهرغزی گلسلام4مثالونه په قرآن کریم کېدکتور مصباح الله۷/۱/۱۳۹۸
168همت اللهعبد المطلبسلام4توبه او انابت د قرآن کریم په رڼا کې دکتور فصیح الله۷/۱/۱۳۹۸
169عبد المتینشاه محمدسلام3غفلت و علاج آن در پرتو قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور فصیح الله۲۱/۱/۱۳۹۸
170الف الدین عزیز ګل سلام1علم و علماء در قرآن کریمدکتور عبدالباری حمیدی۱۴/۱/۱۳۹۸
171اسماءمحمد رسولسلام۱اناثنقش حسنات در زدایش سیئات در پرتو آحادیث نبویاستاد محمد نعیم جلیلي۱۴/۱/۱۳۹۸
172حمیراحمیداللهسلام۲ اناثمحبطات عمل صالح در قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۴/۱/۱۳۹۸
173مژګانمحمد یونسسلام۲اناثقصه سلیمان علیه السلام در قرآن کریم درسها و اندر ر ها آن دکتور عبد الباری حمیدي۱۴/۱/۱۳۹۸
174منهاج اللهعزت اللهسلام3گفتگو، آداب وقواعد آن در قرآن کریم دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۴/۱/۱۳۹۸
175مولوی سلطان احمد بیکعادل شاه بیکسلام4مراحل و خصوصیات دعوت رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن و سنت دکتور فصیح الله۱۴/۱/۱۳۹۸
176رومیناجمعه خانسلام۲اناثمقاصد و درسهای سوره یوسف علیه السلامدکتور عبدالباری حمیدی۲۹/۹/۱۳۹۷
177سید احمدسید محمدسلام3صفات یهود و پیامد هائ، آن در سوره بقره(مطالعه موضوعی)دکتور عبدالباری حمیدی۲۹/۹/۱۳۹۷
178مجیب الرحمنتجمل خانسلام2اصلاح فرد و جامعه در پرتو سوره حجراتدکتور عبدالباری حمیدي۱/۹/۱۳۹۷
179جان آغاشرین آغاسلام3بدعات در پرتو قرآن کریم وسنت نبویدکتور فصیح الله۱/۹/۱۳۹۷
180عبد العظیم محمد عمرسلام3فرح و حزن از نظر قرآن کریمدکتور عبدالباری حمیدي۱/۹/۱۳۹۷
181حیات اللهامیر ګلسلام3بررسی فسق و فاسقین در روشنی قرآن کریمدکتور فصیح الله۱۵/۹/۱۳۹۷
182شراف الدینحاجی داد محمدسلام3په صحیح البخاری او مسلم کې د دم او سحر اړوند احادیث او احکامدکتور محمد اسماعیل لبیب۲/۸/۱۳۹۷
183نجیب الله محمد رسولسلام2حجاب او ستر د قرآن کریم او سنتو په رڼا کې دکتور فصیح الله۲۲/۶/۱۳۹۷
184عبد الحکیمنور محمدسلام2عهد او میثاق د قرآن کریم په رڼا کېدکتور فصیح الله۳/۵/۱۳۹۷
185شعیب وکیل احمدسلام2جهاد د قرآن کریم په رڼا کېاستاد محمد نعیم جلیلي۹/۳/۱۳۹۷
186ضیاء الحقمحمد داؤدسلام2جایگاه جوان در قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۹/۳/۱۳۹۷
187عبد الرؤفاسداللهسلام2وصف جنت و نعمت های آن در قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۹/۳/۱۳۹۷
188قدرت اللهاکبر جانسلام3بررسی نفاق و منافقین در قرآن کریم (مطالعه موضوعی )دکتور عبدالباری حمیدی۹/۳/۱۳۹۷
189محمد حضرتسید عمرسلام2استقامت د قرآن کریم په رڼا کېدکتور محمد اسماعیل لبیب۵/۲/۱۳۹۷
190محمد ناصرمحمد کبیرسلام2واژه خیر در قرآن کریم (بحث موضوعی)دکتور فصیح الله۵/۲/۱۳۹۷
191رعناعبد العزیزسلام۲اناثاسباب هلاک امت ها در قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلي۵/۲/۱۳۹۷
192شکرانهعبد الحکیمسلام۱اناثزنان ذکر شده در قرآن کریمدکتور فصیح االله ۱۹/۲/۱۳۹۷
193ظهور الدینعبد الرحیمسلام2امام ابن قیم جوزیه و خدماتش به سنت نبوی و علوم آندکتور عبدالباری حمیدی۱۹/۲/۱۳۹۷
194محمد داؤدفقیر محمدسلام2قصه ذو القرنین در روشنی قرآن و حدیثدکتور فصیح الله۱۹/۲/۱۳۹۷
195صالح محمدامیر محمدسلام2ذکر په قرآن کریم کې (موضوعي څېړنه)دکتور فصیح الله ۱۹/۲/۱۳۹۷
196عزیز اللهمحمد حکیمسلام3د مال لاسته راوړنه د قرآن کریم په رڼا کې دکتور فصیح الله۱/۱۲/۱۳۹۷
197سید محمدغلام محمدسلام3نصیحت و تواصی در قرآن کریم (تفسیر موضوعی)دکتور عبدالباری حمیدی۱/۱۲/۱۳۹۷
198عبد البصیرعبد العزیزسلام3صفات و اخلاق رسول الله صلی الله علیه وسلم در قرآن کریمدکتور فصیح الله۱/۱۲/۱۳۹۷
199محمد رحیمعبدالعزیزسلام3تصویر روز قیامت در جرء عمدکتور فصیح االله۱/۱۲/۱۳۹۷
200احمد شاکرمحمد رحیمسلام3صفات مؤمنان و منافقان در سوره توبهدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۵/۱۲/۱۳۹۷
201فریدونعبدالشکورسلام3عقل در پرتو قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلي۱۵/۱۲/۱۳۹۷
202مولوی فرید اللهمولوی عزیزاللهسلام3په افغانی ټولنه کې د جنازې او مړي اړوند دودونه د سنتو په رڼا کېدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۵/۱۲/۱۳۹۷
203احمد فواداکرام الدینسلام3شیطان، اهداف او و رویکر دهایش در روشنی قرآن (مطالعه موضوعی)دکتور فصیح الله۱۵/۱۲/۱۳۹۷
204ضیاء الحقعبدالغفارسلام3هدایت در روشنی قرآن کریمدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۰/۱۱/۱۳۹۷
205محمد آصفمحمد نبیسلام3د فتنې لفظ په قرآن کریم کې دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۰/۱۱/۱۳۹۷
206احمد هلالمحمد طاهرسلام3الرشید و الغی په قرآن کریم کې (موضوعی څیړنه)دکتور عبدالرحمن شاه۲۶/۱۰/۱۳۹۷
207خالدخالقدادسلام3شفاعت در پرتو قرآن کریم و سنت نبویدکتور فصیح الله۲۴/۱۰/۱۳۹۷
208ذبیح اللهقربان محمدسلام3علاج جسمي و روحي در پرتو قرآن کریم و سنت نبویدکتور فصیح الله۲۶/۱۰/۱۳۹۷
209احمد فهیمامیر محمدسلام2خوف او خشیت په قرآن کریم کې (موضوعی څېړنه)دکتور فصیح الله۱۳/۱۰/۱۳۹۷
210نجیب الرحمنعبدالرحمنسلام2محیط زیست از دیدگاه قرآن کریمدکتور فضل الهادی وزین۱۷/۸/۱۳۹۶
211مجیب الرحمنمحمد هاشمسلام1اساسات اصلاح و روش های آن در سوره های مریم وطهدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۲/۷/۱۳۹۶
212زینبعبد البصیرسلام۱ اناثنقش زن در زندگی در پرتو قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۲/۷/۱۳۹۶
213فاضلهنور محمد سلام۱اناثتأثیر اسباب نزول در تفسیر قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۲/۷/۱۳۹۶
214شکیلانوراللهسلام۱اناثعقاید اهل کتاب و مناقشه آن از دیدگاه قرآن کریمدکتور فضل لهادی وزین۵/۵/۱۳۹۶
215یلدامحمد ناصرسلام۱اناثفساد و افساد در روشنی قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۳/۱۳۹۶
216عتیق اللهحمیدیسلام1نظام سیاسی در پرتو قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۴/۱۲/۱۳۹۶
217عبدالوکیلمحمد سرورسلام1آشتی و جنگ از دیدگاه قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور مصباح الله۱۶/۱۲/۱۳۹۶
218حسنیخیر اللهسلام۱اناثمعترضین در قرآن کریم و مناقشه آنهادکتور محمد اسماعیل لبیب۱۶/۱۲/۱۳۹۶
219خالدهمحمد شفیقسلام۱اناثاصلاح در قرآن کریماستاد محمد نعیم جلیلی۱۸/۱۱/۱۳۹۶
220لیلاظهور شاهسلام۱اناثابن حبان بستی و خدمات وی در حدیثدکتور محمد اسماعیل لبیب۱۸/۱۱/۱۳۹۶
221حلیمهلطف اللهسلام۲اناثشیوه های دعوت موسی علیه السلام در پرتو قرآن کریم دکتور فصیح الله۱۸/۱۱/۱۳۹۶
222سلمانور الحبیبسلام۲اناثټولنیز تکافل په قرآن کریم کېاستاد محمد نعیم جلیلي۶/۱۰/۱۳۹۶
223زمرینورالدینسلام1ظلم و عواقب آن در قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۱۲/۱۳۹۵
224محمد مختارحاجی بابر ملکسلام1صبر در قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور محمد اسماعیل لبیب۱۱/۱۲/۱۳۹۵
225فرشتهمیر خلیل اللهسلام۱اناثآثار اجتماعی عمل صالح در قرآن کریمدکتور مصباح الله۱۱/۱۲/۱۳۹۵
226احمد ذکیکفایت اللهسلام1عدل در قرآن کریم (مطالعه موضوعی)دکتور فضل الهادی وزین۲۷/۱۱/۱۳۹۵
231نګینهغوث الدینسلام۲اناثدعا و ترتیب معنوی انسان در قرآن کریمدکتور عبدالباری حمیدي
232عبد الباریمحمد یاسینسلام3د کسب او کار اړوند آحادیثو او آثارو څېړنهدکتور فصیح الله
233اسدالله ندیم محمد کشمیر سلام4بررسی قول نبی صلی الله علیه وسلم (انما بعثت لأ تمم مکارم الأخلاق)دکتور اسماعیل لبیب
234مبشر مسلمیارعبدالحلیمکابل1سنت های الهی در پیروزی و شکست امتها در قرآندکتور عبد القدوس راجی۱۳۹۵/۸/۲
235عتیق اللهغلام محی الدین کابل1تحقیق و تخریج روایات تفسیر مدارک از مائده تا انفالدوکتور عبد الباری ۱۳۹۵/۸/۹
236نجیب الله احمد خانکابل1تحقیق و تخریج روایات تفسیر مدارکدکتور افتخار احمد۱۳۹۵/۸/۱۱
237عبداللهجمعه الدینکابل1د قیامت مناظر په دیرشمه سپاره کې دکتور افتخار احمد۱۳۹۵/۸/۱۶
238عبدالقدیر گل حسنکابل1داستان موسی و خضر علیهما السلام در سوره کهفدکتور عبدالقدوس راجی۱۳۹۵/۸/۱۸
239عبد المصورقربان محمدکابل1احادیث موضوعی و آثار آن در جامعه افغانیدوکتور افتخار احمد۱۳۹۵/۹/۹
240عبدالعزیزدانیار بیګکابل1اعتدال و میانه روی در پرتو قرآن و حدیث نبویپوهنوال غلام مصطفی نخبه۱۳۹۵/۹/۱۴
241محمد ولیدمحمد اسحاقکابل1د سحر حقیقت او حکم يې در قرآن کریم او نبوی احادیثو په رڼا کې دکتور افتخار احمد۱۳۹۵/۹/۲۰
242عبداللهمحمد نبیکابل1امن و امنیت در پرتو آیات قرآنی و احادیث نیوی دکتور عبدالقاهر عابد۱۳۹۵/۱۱/۹
243امین اللهرحیم اللهکابل1نقش قرآن کریم در تربیت انسان دوکتور افتخار احمد کاکر۱۳۹۵/۱۱/۱۰
244سید نعیم سید احمدکابل1اسرائیلیات و پیامد های آن در تفسیردکتور عبدالقدوس راجی۱۳۹۵/۱۱/۱۱
245محمد نسیمعبدالأحمدکابل1بدعت در پرتو قرآن و سنتپوهنوال نخبه۱۳۹۵/۱۲/۳
246جمال الدینعبدالحمیدکابل1تحقیق و تخریج احادیث و آثار تفسیر مدارک التنزیل امام نسقی -سوره های فاتحه و بقر‌ةدکتور عبدالباری حمید۱۳۹۵/۱۲/۲۹
247محمد ضمیرعبدالخالق کابل1فساد و مفسدین در قرآن کریم دکتور عبدالقاهر عابد۱۳۹۶/۱/۸
248غلام سروریار محمدکابل1اسباب مغفرت در پرتو قرآن و حدیث پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۶/۱/۱۵
249نجیب اللهمیر غلام محی الدینکابل1امام خطابی بستی و منهج وی در معالم سننپوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۶/۱/۱۵
250محمد زمانعبد الغنی کابل1نسخ در سنتدوکتور عبدالباری حمیدی۱۳۹۶/۳/۲
251عبدالو هابنیک محمدکابل1تخریج احادیث نور الانواردکتور عبدالباری حمید۱۳۹۶/۲/۲۵
252محمد نعیمعبدالحکیمکابل1میلمستیا د قرآن او نبوی احادیثو په رڼا کېدکتور عبدالقاهر عابد۱۳۹۶/۳/۱
253محمد آغاسید حضرت کابل1سنت و مستشرقیندکتور عبدالقاهر عابد۱۳۹۶/۶/۲۷
254عزت اللهسید زکریا کابل1تأویل قرآن از دیدگاه زمخشری و شیخ الاسلام ابن تیمیهدکتور عبدالقدوس راجی۱۳۹۵/۱۲/۲۳
255محمد شهیر معصومی محمد معصومکابل1اسباب رفع مسؤلت جزایی از دیدگاه فقه اسلامی و قانون جزأ افغانستاندکتور عبدالبدیع صیاد۱۳۹۱/۱۱/۱
256دادمحمد نذیرباز محمدکابل1حقوق ملکیت معنوی در فقه اسلامی و قوانین وضعیدوکتور بصیرت۱۳۹۱/۱۱/۱
257غلام مصطفی نخبهعبدالغفورکابل1شهادت و آثار آن در اثبات حق از دیدګاه فقه و قانون دکتور نیازی۱۳۹۱/۱۱/۱
258شیر مقصود حیدریشاه مقصودکابل1د افغانی شخړی سوله ایز حل د اسلامی شریعت په رڼا کې دکتور نیازی۱۳۹۲/۳/۸
259غلام محمد محبخواجه محمدکابل1وصیت در فقه و قانون مدنی دکتور شهیدی۱۳۹۱/۱۱/۱۸
260عبد البشیر فضلیفضل الحقکابل1جنایت علیه بشریت از دیدګاه شریعت و قانون جنایی بین المللی دوکتور شهیدی۱۳۹۱/۱۱/۳۰
261عبدالقادر نایلسید رحمنکابل1استقلال قضا‌ء در فقه اسلامی و قوانین افغانستاندوکتور صیاد۱۳۹۱/۱۱/۱۱
262عبدالناصر نصرت محمد نصیرکابل1حقوق طفل غیر ممیز در فقه و قانون دوکتور بصیرت۱۳۹۱/۳/۴
263محمد شریف عمرزیسید عمرکابل1د خلعی احکام په اسلامی شریعت او مدنی قانون کې پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۱/۱۱/۲۷
264محمد سلیمان فیضیفیض طلبکابل1بیعت و نقش آن در نظام سیاسی اسلام پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۱/۱۱/۲۵
265غفور احمد غزنوینجم الغنیکابل1اجتهاد در میان انسداد و استمرار دکتور بصیرت۱۳۹۱/۱۱/۱۶
266احمد ضیا‌ء دانشذوالفقارکابل1سرقت و چګونګی آن در تکنالوژی معاصرپوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۱/۱۱/۲۹
267نیاز محمد عبدالاحدکابل1محبس و حقوق محبوسین در فقه وقانون دکتور نیازی۱۳۹۲/۳/۱
268خلیل الله مومندمحمد کبیرکابل1احکام ارتداد در اسلامدکتور عبدالله نور عباد ۱۳۹۱/۱۱/۲۹
269 عنایت الله بلیغضیاالحق کابل1عقد صلح در منازعات مدنی از نظر فقه وقانون مدنی دکتور محمد ایاز نیازی ۱۳۹۲/۲/۲۹
270عبدالظاهر داعیعبدالقادر کابل1هنر تمثیل و حکم آن در شریعت اسلامی دکتور نور عباد۱۳۹۱/۱۱/۱۱
271سید اسدالله هاشمیسید احمد کابل1عقد الامان در فقه و قانوندکتور فضل الرحیم بصیرت ۱۳۹۱/۱۱/۱۸
272محمد سلیم سلیممحمد عمرکابل2د اسلامی دولت رئيس د نصب او عزل شرطونه او صفات دکتور فضل الرحیم بصیرت ۱۳۹۳/۳/۵
273نور الله کوثرمحمدگلکابل2نقل و پیوند اعضای انسان دکتور نور عباد۱۳۹۳/۳/۷
274امین الدین مظفریغوث الدینکابل2احکام حضانت در پرتو فقه و قانون دکتور فضل الرحیم بصیرت ۱۳۹۳/۳/۱۲
275محمد یعقوبامان اللهکابل2دغصب احکام په فقه او قنون کې دکتور بصیرت۱۳۹۳/۳/۱۲
276احمد نور واقفصدرالدینکابل2رضاعت و احکام آن در فقه اسلامی و قانون وضعی دکتور نور عباد۱۳۹۳/۳/۱۴
277 عبدالمجید صمیمسید احمدکابل2عوامل خشونتهای فامیلی و طرق حل آن در فقه وقانون دکتور حقیار۱۳۹۳/۳/۱۴
278عبدالحقدولت خانکابل2جنین و احکام آن در فقه اسلامیدکتور نیازی۱۳۹۳/۳/۱۹
279محمد ظریف ستانکزیسحر گلکابل2اجراآت دعوی مدنی از دیدگاه فقه و قانون محترم گران۱۳۹۳/۳/۱۹
280عنایت الله صدیقیارعبیداللهکابل2عوامل و اسباب تفریق بین زوجین در فقه و قانون پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۳/۳/۲۱
281سید عتیق الله مولوی شاه جهانکابل2بیمه از دیدگاه شریعت و قانوندکتور نیازی۱۳۹۳/۳/۲۸
282لطف الله حمیدی عبداللطیفکابل2اثبات نسب در فقه اسلامی وقانون وضعیدوکتور صیاد۱۳۹۳/۳/۲۷
283نعمت الله وثیق ګلمرادکابل2احیأ موات در فقه و قاتون مدنیدکتور حمیدی ۱۳۹۳/۳/۳۱
284محمد یاسین متوکل محمد ابراهیمکابل2حواله و احکام تطبیقی آن در معاملات معاصردکتور حقیار۱۳۹۳/۴/۲
285عبدالواحدیار محمدکابل2طرق اثبات دعوی در فقه اسلامی و قوانین افغانستانمحترم گران۱۳۹۳/۴/۴
286سید محمود مقصودشاه مقصودکابل2د میوه او کښتونو احکام د فقهې او قانون په رڼا کېپوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۳/۵/۱۵
287عبدالعزیز نعمانیعبد الکریم کابل2ربا و صورت های تطبیقی آن در بانک های افغانستاندکتور نیازی۱۳۹۳/۵/۱۸
288سید حجت الله نجیحعبد الغفار کابل2حق ارتفاق در فقه اسلامی و قانون مدنی دکتور بصیرت۱۳۹۳/۴/۱۴
289عبدالجلیل شهیدزیجمیل خانکابل2د مرګ ماهیت اوهغي آثار په طب او شریعت کې دکتور نیازی۱۳۹۳/۵/۲۰
290صبغت الله غیاثیعبدالغیاث کابل2زنا و مجازات آن در شریعت اسلامی و قانون جزاءدکتور شهیدی۱۳۹۳/۵/۱۵
291بشیر احمد منیبمحمد عمرکابل2جایگاه عشر و خراج و تاثیر آن در رشد اقتصاد اسلامیدکتور شهیدی۱۳۹۴/۱/۳۱
292نور الحقجمعهکابل2احکام ذبح و ګوشت های وارداتي در پرتو فقه اسلامی دکتور حمیدی ۱۳۹۴/۲/۲
محمد معروف راسخسید نورکابل2تقلید و حکم آن در شریعت اسلامیدکتور حقیار۱۳۹۴/۲/۷
عمر گلداد خداکابل2افغانی ډوډونه د اسلامی شریعت په رڼا کې دکتور راجی۱۳۹۴/۲/۱۴
غلام مصطفی غلام زکریاکابل2اداری فساد لاملونه او د هغه حل و چاريدکتور شینواری۱۳۹۴/۲/۲۱
عبداللهعنایت اللهکابل2حقوق متهم از دیدگاه شریعت اسلامی و قوانین وضعیدکتور بصیرت۱۳۹۴/۲/۲۳
محمد فیاضمحمد سلیمانکابل2حق آزادی بیان در شریعت و قانوندکتور حقیار۱۳۹۴/۴/۱۲
عبدالبشیر بخشیعبدالمنیرکابل2اصل قانونیت جرایم و جزاها در شریعت و قانون
293امیر حمزهسید عباسکابل2نفقه و احکام آن در فقه و قانون دکتور شهیدی۱۳۹۴/۷/۹
294 محمد داود خروټیعبدالباقي کابل2قبه او د هغه احکام په اسلامي شریعت کې دکتور صیاد۱۳۹۳/۵/۱۹
295همایون عبدالقیوم کابل2د نشه يې توکو احکام په فقه او قانون کې دکتور صیاد۱۳۹۳/۵/۵
296عبدالصمدعبدالستارکابل2په معاصرو معاملاتو کې د حرامو توکو د خرڅولو حکمدکتور بصیرت۱۳۹۳/۸/۱۳
297محمد یونس ابراهیمی داوود شاهکابل3تجزیه و تحلیل مواد کنوانسیون(سیدا) در پرتو شریعت اسلامی دکتور حقیار ۱۳۹۴/۸/۴
298برهان الدین حیات اللهکابل3حقوق بشر در روشنایی شریعت اعلامیه جهانی وکنفرانس اسلامیدکتور نیازی۱۳۹۴/۸/۶
299احمد فواد واثقمحمد ظریفکابل3دایره تطبیق قانون جزای اسلام بر غیر مسلمیندکتور نیازی۱۳۹۴/۸/۱۱
300عبدالواحد لیاقتجنت ګلکابل3د بیع قواعد په حنفی فقه کې دکتور بصیرت۱۳۹۴/۸/۳
301محمد عزیز محمدیعبدالحفیظ کابل3احکام حجر در فقه و قانون دکتور نیازی۱۳۹۴/۸/۸
302فرید احمد هروینور الدینکابل3تعزیرات مالی و احکام آن در فقه و قانون دوکتور شهیدی.۱۳۹۴/۸/۲۰
303عبدالسلاممحمد هابیلکابل3جراحی پلاستیک احکام آن در فقه اسلامیدکتور نور عباد۱۳۹۴/۸/۲۵
304محمد اکبرمهتاب الدینکابل3تحکیم و اجرات آن از دیدگاه فقه و قانون دکتور حقیار ۱۳۹۴/۹/۳
305محمد سلیم کریمزی عبدالکریمکابل3شرعی مقادیر او د هفه معاصر تطبیقات دکتور بصیرت۱۳۹۴/۹/۲
306سید احمد شریفی محمد شریفکابل3بانکهای طبی و احکام آن در فقه اسلامیپوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۴/۹/۴
307عارف اللهشرین ګلکابل3احکام جرایم رشوت و پیامدها و راه حل هادکتور صیاد۱۳۹۴/۹/۹
308مجاهد موصدنور محمدکابل3حکم تجلیل اعیاد کفار در فقه اسلامی پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۴/۳/۱۱
309وحیدالله عزامعبداللهکابل3زکات و مسائل جدید آن پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۴/۹/۱۶
310شیر محمدعطا محمدکابل3قصاص و حکمت ها و تأثیرات آن در شریعت اسلامی و قانون وضعیدکتور شهیدی۱۳۹۴/۹/۱۸
311محمد نسیم حساممحمد جانکابل3ربع غیر مشروع و مثالهای تطبیقی آن در معاملات معاصردکتور شهیدی۱۳۹۴/۹/۲۳
312عزیز الرحمن محمد نصیرکابل3الاقرار واثره فی اثبات الحقوق فقها وقانوندکتور حقیار۱۳۹۴/۱۱/۷
313نصیب الله محتاط عبدالحکیمکابل3اثبات جرایم به مشابه های ارثی در شریعت و قانون دکتور صیاد۱۳۹۴/۸/۲۷
314عزت الله طارقعنایت اللهکابل3احکام مفقود از نظر فقه وقانون دکتور صیاد۱۳۹۴/۱۱/۱۷
315عمرده غطیمیاتحاجی عبدالروفکابل4عقد نکاح در روشنائي فقه حنفی و فقه جعفریدکتور نور عباد۱۳۹۵/۵/۲۰
316فرح عطائي نجیب الله کابل4اثبات جرم از دیدگاه فقه و شیوه های معاصردکتور نیازی۱۳۹۵/۵/۲۵
317تمنا قیومیعبدالجبارکابل4زن مسلمان بین شریعت و عاداتدکتور شهیدی۱۳۹۵/۵/۲۷
318حسبیهسید غلام جیلانیکابل4احکام معاهدات سیاسی در فقه اسلامی و قانون بین المللدکتور بصیرت۱۳۹۵/۶/۱
319فضیلهمحمد عالم کابل4رعایت حقوق بشر در شرایط جنگی از دیدگاه شریعت و قانوندکتور شهیدی۱۳۹۵/۶/۳
320شهیدا قیومیعبدالجبارکابل4احکام طبی مخصوص زنا در شریعت اسلامیپوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۵/۶/۸
321بی بی فاطمهسید ابراهیمکابل4حقوق سیاسی زن در شریعت و قانون دکتور صیاد۱۳۹۵/۶/۱۰
322تمناګل احمد کابل4تزویر و مجازات آن در فقه و قانون دکتور شهیدی۱۳۹۵/۴/۷
323خالدهمیر احمدکابل4شرح و تکمیل اعلامیه جهانی حقوق بشر در میزان شریعت دکتور نیازی۱۳۹۵/۶/۲۲
324سومنببرککابل4حق پناهندگی سیاسی از دیدگاه فقه و قانون دکتور نیازی۱۳۹۵/۶/۲۴
325عائشهخوشحالکابل4اکراه و آثار آن در عقد نکاح از دیدگاه شریعت عرف و قانون دکتور شهیدی۱۳۹۵/۶/۲۹
326محسنهعبدالکریمکابل4اصل تناسب میان جرح و مجازات از دیدگاه شریعت و قانوندکتور حقیار۱۳۹۵/۶/۳۱
327فیروزهعبدالقهار کابل4صلاحیت های ریئس دولت در تخفیف مجازات از دیدگاه شریعت و قانوندکتور حقیار۱۳۹۵/۷/۵
328سحر حاجی نجیب اللهکابل4استقلال های زن از دیدگاه شریعت و قانون دکتور حقیار۱۳۹۵/۷/۷
329ساجدهسلطان عزیزکابل4جرم م مجازات بر زنان در شریعت اسلامی و قانون بین المللیدوکتور صیاد۱۳۹۵/۷/۱۲
330منیره ضیاالدینکابل4شبهه و آثار آن در حدود قصاص از دیدگاه شریعت و قانون دکتور نیازی۱۳۹۵/۷/۱۴
331وژمهغلام حضرتکابل4اثر جهل بر مولیت جزائی در فقه و قانوندوکتور نور عباد۱۳۹۵/۷/۱۹
332شهیلامحمد شفیعکابل4جرایم اطفال و مجازات آن از شریعت و قانونپوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۵/۷/۲۶
333نظیفهعبدالحبیبکابل4احکام استرداد مجرمین در شریعت اسلامی و قوانین بین الدولدکتور نیازی۱۳۹۵/۷/۲۸
334مریمعلی احمدکابل4اثر قرابت بر مسولیت جزای از دیدگاه فقه و قانوندکتور بصیرت۱۳۹۵/۷/۳
335راضیهمحمد سرورکابل4شرعی دفاع د فقهی او قانون له نظره دکتور حقیار۱۳۹۵/۷/۵
336یلداایاز الدینکابل4انتخابات در میزان شریعت اسلامی و قانون دکتور صیاد۱۳۹۵/۷/۱۰
337نسیمهحاجی احمد شاه کابل4حکم تداوی به محرمات در شریعت و قانون دکتور بصیرت۱۳۹۵/۷/۱۲
338یاسمینعجب ګلکابل4اشتراک در جرم از دیدگاه فقه و قانون پوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۵/۶/۸
339ضعیف الله صبح اللهکابل5دپلوماسی و روابط بین المللی در شریعت اسلامی و معاهدات بین المللی دکتور صیاد۱۳۹۶/۱۲/۲۷
340فرشتهعبداللهکابل5عذر های مختص به زنان در عباداتپوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۶/۱۲/۲۷
341انور الحق امیر خانکابل5دلالات النصوص او د هغو تطبیقات په شریعت او قانون کې دکتور حقیار۱۳۹۶/۱۲/۷
342مرسلمحمد نسیمکابل5په تعزیرات کې د قاضی صلاحیتونه د شریعت او قانون په رڼا کېدکتور صیاد۱۳۹۷/۱/۸
343حزب اللهشیر باز کابل5د اقتصادی جرائمو ناوړه اغیزه او اعلاج د اسلامی شریعت په رڼا کېدکتور نیازی۱۳۹۶/۱۲/۲
344فریحهسید محمودکابل5پول شویی در پرتو شریعت اسلامی و قانون وضعیدکتور نیازی۱۳۹۶/۱۲/۱۶
345نثار احمدمبارک شاهکابل5مسؤلیت جنائي و مدنی ناشی از حوادث ترافیکی از دیدگاه شریعت و قانون دکتور نیازی۱۳۹۶/۱۲/۲۳
346وجیه اللهعبدالوکیلکابل5القبض فی العقود المالیه و صوره المعاصره فی الشریعه و القانوندکتور نیازی۱۳۹۷/۱/۶
347فتح اللهمحمد صابر کابل5احکام ثمن در فقه اسلامی و قانون دکتور شهیدی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
348عبدالبصیرعبدالنبیکابل5سلم و تطبیقات معاصر آن در شریعت اسلامیپوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۶/۱۲/۲۸
349صنعت اللهعبدالحیکابل5وظایف و مسؤلیت های دولت اسلامی در قبال اتباع در روشنی فقه و قانوندکتور شهیدی۱۳۹۴/۱۱/۳۰
350فرید الرحمن رمضانی کابل5اسباب سقوط حقوق مالی در فقه و قانون دکتور نور عباد۱۳۹۷/۱/۱۵
351محمد طاهرجانبازکابل5عقود المرابحه و تطبیقاتها المعاصره فی البنوکدکتور حقیار۱۳۹۷/۱/۱۸
352فرزانهمحمد حسینکابل5احکام رجوع در تبرعات های از دیدگاه فقه و قانونپوهاند محمد ابراهیم ابراهیمی ۱۳۹۷/۴/۳۰
353حامدهحفاظت اللهکابل5معامله بالمثل و احکام آن از دیدگاه شریعت و قوانین بین المللیدکتور شهیدی۱۳۹۷/۴/۲۶
354زهرهمیر امان الدینکابل5مجازات اعدام در شریعت اسلامی و قانون جزای افغانستاندکتور شهیدی۱۳۹۷/۴/۲
355پیر محمدمیر محمدکابل5حکم استعانت از غیر مسلمانان در شریعت اسلامیدکتور حقیار۱۳۹۷/۴/۱۸
356رڼاسید محمدکابل5بیع تقسیطه و احکام آن در شریعت و قانون وضعیدکتور بصیرت۱۳۹۷/۲/۳۱
357نجیب اللهقربان محمدکابل5اعتراف متهم مکره و اثر آن در حکم قضا‌ءدکتور بصیرت۱۳۹۷/۲/۱۰
358تهمینهبخت محمدکابل5قرض های بانکی از دیدگاه شریعت اسلامی و قوانین افغانستاندکتور نیازی۱۳۹۷/۲/۱۵
359ضیاء الدینمولوی کفایت اللهکابل5ضمان ناشی از عمق مشروع از نگاه فقه و قانوندکتور نیازی۱۳۹۷/۳/۷
360عبداللهحمیداللهکابل5دحاکم پر وړاندي پاڅون د شریعت او قانون په رڼا کې دکتور حقیار۱۳۹۷/۲/۲۵
361
362محمد جمیل صدیقیابن سینابررسی سیاست خارجي آمریکا در افغانستان در دوران ریاست جمهوری بارک اوبامارحیمی سردار محمدارشاد ذاکر حسین۱۹/۸/۱۳۹۶
363کاظم احسانیابن سیناتأثیر داعش در چگونگی روابط افغانستان با کشور های خاور میانهارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۲۴/۴/۱۳۹۷
364عبدالتواب فیاضیابن سیناتروریزم و تأثیر آن بر روابط افغانستان و پاکستانرحیمی سردار محمدارشاد ذاکر حسین۵/۱۲/۱۳۹۶
365سلطان علی رحیمیابن سیناسیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستان از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۴خواتی شفیقامیری اسدالله۱۳۹۸/۳/۲
366محمد تقی پیمانابن سیناجایگاه حقوق بشر در نظریه های رئالیسم و لیبرالیسماحمدی محمد امیندهقان صادق۱۳۹۷/۳/۲۴
367رحمت الله رفعتابن سیناپروژه های اقتصادی منطقه ای و امنیت افغانستانارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۷/۳/۲۴
368فهیم ثابتابن سیناتأثیر رقابت منطقه ای هند و پاکستان بر امنیت افغانستانرحیمی سردار محمدارشاد ذاکر حسین۱۳۹۴/۱۱/۲۸
369یاسین احمدیابن سیناعوامل مؤثر بر حمایت پاکستان از طالبان در یک دهه گذشتهصالحی محمدجوادخاوری مظفر ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
370رضا رضاییابن سیناجهانی شدن و تأثیر آن بر مفهوم امنیت ملی در افغانستانارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۷/۶/۳
371محمد شریف شرافتابن سینابررسی سازه های ژئوپلیتیکی نوین افغانستان و تأثیر آن بر امنیت کشورارشاد ذاکر حسینرحیمی سردار محمد
372محمد اقبال قیامابن سیناتأثیر جهانی شدن بر بنیاد گرایی اسلامی در خاور میانه خواتی شفیقحیدری محمد امین۱۳۹۷/۴/۱۹
373ذبیح الله افراابن سیناالگوی سیاست خارجی افغانستان در قبال پاکستانصالحی محمدجوادارشاد ذاکر حسین۱۳۹۶/۱۰/۲
374فاطمه یعقوبیابن سینازمینه های ظهور و پیامدهای فعالیت حزب التحریر در آسیا مرکزیخواتی شفیقخاوری مظفر ۱۳۹۷/۲/۲۵
375خالقداد دانش احمدابن سیناجامعه جهانی و حکومت داری خوب در افغانستان (بعد از حادثه ۱۱سپتامبر۲۰۰۱صالحی محمدجوادارشاد ذاکر حسین۱۳۹۷/۴/۲۰
376محمد نظر نظریابن سیناجایگاه افغانستان در سیاست خارجی چینخواتی شفیقخاوری مظفر ۱۳۹۷/۵/۱۸
377حبیب الله ساجدابن سینافرصت های سیاسی و اقتصادی افغانستان در دور نمای سازمان های منطقه ای (اکو، سارک و شانگهای)خواتی شفیقعارفی مهدی۱۳۹۷/۵/۱۶
378رقبه نوریابن سینارقابت منطقه ای ایران و عربستان سعودی و تأثیر آن بر امنیت ملی افغانستان(۲۰۱۸-۲۰۰۱)عارفی مهدیخاوری مظفر ۱۳۹۷/۷/۱۱
379عبدالله اسماعیلیابن سیناتأثیر جهانی شدن بر نقش دولت در روابط بین المللراشد محسنخاوری مظفر ۱۳۹۷/۶/۱۵
380احمد فرهاد رفعت معذورابن سیناعوامل ایجاد تنش آمریکا و افغانستان در دوران بارک اوباما و حامد کرزیصالحی محمدجوادعارفی مهدی۱۳۹۷/۸/۹
381حکیم خاوریابن سینابررسی تأثیر عوامل منطقه ای بر امنیت ملی افغانستانرحیمی سردار محمدصالحی محمدجواد۱۳۹۷/۷/۱۹
382جعفر حسین نجفیابن سینابررسی و مقایسه سیاست خارجی هند و پاکستان در قبال افغانستان از ۲۰۰۱الی ۲۰۱۸خواتی شفیقخاوری مظفر ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
383عباس جعفری آرمان ابن سینابررسی جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا در افغانستان (۲۰۰۱-۲۰۱۸)احمدی محمد امیناکبری علی یاور۱۳۹۶/۱۰/۱۱
384أمنه حسینیابن سینابررسی کارکرد ناتو در افغانستان (۲۰۰۳الی۲۰۱۵)رحیمی سردار محمدصالحی محمدجواد۱۳۹۶/۷/۱۲
385معصومه بعهزادابن سیناامنیتی شدن انرژی در منطقه، وضعیت ثبات سیاسی در افغانستانارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۶/۴/۱۸
386محمد شکیب اندیشهابن سینانقش تروریزم بین الملل بر صلح و ثبات افغانستان پسا طالبانارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۵/۶/۷
387بصیراحمد همدردابن سینااستراتیژی ۱۵ ساله جاپان در قبال افغانستان پس از سقوط رژیم طالبانارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۵/۴/۲۶
388سید تقی موسویابن سینانقش پاکستان در رشد تروریسم و بنیاد گرایی در افغانستان (۲۰۰۱ به بعد)ارشاد ذاکر حسینسلطانی محمدجواد
389غلام حسن رضاییابن سینانقش ‌آمریکا در فراینده گذاری به دموکراسی در افغانستانخواتی شفیقخاوری مظفر ۱۳۹۵/۶/۲
390بهزاد نواب زادهابن سینانقش روسیه در امنیت سازی در افغانستان(۱۳۸۰-۱۳۹۶)ارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
391فایزه جامعابن سینااستراتیژي پاکستان در قبال افغانستان پس از طالبان خواتی شفیقخاوری مظفر ۱۳۹۶/۱/۲۳
392شمایل زارعابن سینانقش جامعه جهانی در مشارکت سیاسی زنان در افغانستان از سال(۲۰۰۱تا اکنون)صالحی محمدجوادارشاد ذاکر حسین۱۳۹۶/۹/۱۲
393محمد رحیم قاسمیابن سینامقایسه دیدگاه های آمریکا و روسیه نسبت به رژیم های امنیتی بین الملل (از پایان جنگ سرد تا زمان حال)خواتی شفیقارشاد ذاکر حسین۱۳۹۶/۶/۶
394احمد نوید طنینابن سیناعوامل منطقه ای ناکامی دولت سازی در افغانستانرحمانی ناصرخاوری مظفر ۱۳۹۶/۱۲/۲۱
395حشمت الله فیاضیابن سیناعلل ناکامی ناتو در افغانستانرحمانی ناصرخواتی شفیق۱۳۹۷/۲/۱۳
396شریف الله نظامیابن سیناعوامل منطقه ای ناامنی در افغانستانخواتی شفیقخاوری مظفر ۱۳۹۷/۲/۲۳
397محمد آصف مهاجرابن سینابررسی نقش استراتیژی آمریکا در تأمین امنیت در افغانستان پساطالبانارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۵/۶/۱۱
398حامداحمد فقیرزادهابن سینااستراتیژی روسیه در افغانستان پس از طالبانرحیمی سردار محمدخاوری مظفر ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
399فرید احمد احمدیابن سیناسیاست خارجی هند در قبال افغانستان(۲۰۰۱تا۲۰۱۷)خواتی شفیقخاوری مظفر ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
400سید عبدالخالق موسویابن سینافراینده دولت سازی در افغانستان و کوریا جنوبیخواتی شفیقارشاد ذاکر حسین۱۳۹۶/۱۱/۱۱
401نجیبه نورستانیابن سینانقش سازمان ملل در تحکیم دموکراسی در افغانستانارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۵/۱۰/۲
402محمد عیسی سلیمیابن سینااستراتیژی ترکیه در افغانستان پسا طالبانعارفی مهدیخواتی شفیق۱۳۹۵/۱/۲۸
403اسماعیل روشنګرابن سینااستراتیژی نظامی آمریکا در افغانستان پس از طالبانبینش وحیدرحیمی سردار محمد۱۳۹۵/۸/۱۶
404تاج الدین تنویرابن سیناجایگاه افغانستان در ژیواستراتژی آمریکا در قرن ۲۱ارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۷/۵/۶
405محمد عارف نبی زادهابن سیناتحول مفهومی و کارکردی ديپلماسی در دوران جهانی شدن و تأثیر آن بر قدرت ملی افغانستانخواتی شفیقخاوری مظفر ۱۳۹۷/۱۱/۱۸
406امین الله علی زادهابن سینانقش عوامل خارجی در رشد مجدد طالبان در افغانستان پس از ۲۰۰۱رحیمی سردار محمدامیری اسدالله۱۳۹۷/۱۰/۲۷
407مرتضی مهدویابن سیناجهانی شدن و قومیت در افغانستانصالحی محمدجوادخواتی شفیق۱۳۹۷/۱۱/۶
408محمد طنینابن سیناتأثیر سازمان های غیر دولتی بین المللی (سازمان بین المللی شفافیت، شبکه توسعه آقای خان و گروه بین المللی حقوق اقلیت ها)حاکم بر حکومت داری بعد از ۲۰۰۱در افغانستان دهقان محمد صادقعلوی نورالدین۱۳۹۷/۱۱/۱۸
409فرزانه نوریابن سیناسیاست خارجی افغانستان در قبال کشور های آسیای مرکزی بعد از ۲۰۰۱راشد محسنعارفی مهدی۱۳۹۷/۱۰/۲۷
410اسحاق علی سعادتابن سیناتأثیرات منطقه ای حضور ناتو در افغانستان بعد از حادثه يازده سپتمبر ۲۰۰۱ارشاد ذاکر حسینخاوری مظفر ۱۳۹۷/۱۲۲۷
411علی جان احمدیابن سیناتأثیر ناتو بر تحول جریان بنیاد گرایی در شرق میانه پس از سال ۲۰۰۱میلادیخواتی شفیقارشاد ذاکر حسین۱۳۹۷/۱۲/۲۱
412سجیه فاروق نوابیابن سیناجایگاه افغانستان در استراتيژي پاکستان پس از سقوط امارت اسلامی طالبانخواتی شفیقارشاد ذاکر حسین۱۳۹۸/۱/۳۱
413زهرا محمدیابن سیناشکاف های قومی و سیاست خارجی افغانستانرحمانی ناصرخواتی شفیق۱۳۹۷/۱۲/۷
414محمد تقی حسن زادهابن سینامقابله با تخلفات اطفال در حقوق جزای افغانستان و اسناد بین المللیعلامه غلام حیدرغلامی حمیدالله۱۳۹۶/۱۰/۲۱
415نور آقا منصورابن سینااصول حاکم بر تحقیق و تعقیب در اسناد بین المللی و حقوق جزای افغانستانغلامی حمیدیکریمی عبدالوهاب ۱۳۹۶/۹/۳۰
416حامد مصباحابن سیناجرایم علیه عدالت قضایی در قوانین افغانستان و اساس نامه روم علامه غلام حیدرکریمی عبدالوهاب ۱۳۹۶/۱۲/۲۳
417محمد قیس فصیحیابن سینازندان در حقوق جزای افغانستان و ایرانغلامی حمیدیعلامه غلام حیدر۱۳۹۶/۷/۲۷
418محمد باقر ناطقیابن سیناسیاست جنایی اسلام و حقوق جزای افغانستان در جرایم جنسیعلامه غلام حیدرروحانی علی رضا۱۳۹۶/۹/۳۰
419محمد یحیی جاویدابن سیناتورم جمعیت زندانیان، عوامل، آثار و راه حل های آن با نگاهی ويژه به افغانستانروحانی علی رضاکریمی عبدالوهاب ۱۳۹۶/۷/۲۷
420بسم الله جان بسیمابن سینابررسی تطبیقی جرم قتل عمد و مجازات آن در حقوق جزای افغانستان و فقه حنفیغلامی حمیدیکریمی عبدالوهاب ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
421عبدالمنان فرهمندابن سیناتأثیر سرمایه اجتماعی در پیشگیری از جرم(ناحیه ۱۳شهر کابل)صادقی احمد رضاعلوی نورالدین۱۳۹۶/۱۲/۶
422زهرا بیگزادابن سیناسیاست جنایی تقنینی افغانستان در قبال خشونت علیه زن با رویکرد اسناد بین المللیروحانی علی رضاغلامی حمیدالله۱۳۹۵/۹/۱۱
423عابد الرحمن وقارابن سیناجرم جاسوسی در نظام حقوق جزای افغانستانغلامی حمیدیکریمی عبدالوهاب ۱۳۹۷/۴/۹
424یعقوب علی موسویابن سیناافغانستان و محکمه جزایی بین المللی (c.c.i)علامه غلام حیدرروحانی علی رضا۱۳۹۷/۵/۱۸
425محمد رضا شریفیابن سیناحمایت از اطفال قربانی جرم در قوانین افغانستان و اسناد بین المللیعلامه غلام حیدرروحانی علی رضا۱۳۹۷/۱/۴
426معصومه حیدریابن سینابررسی تجاوز و آزار واذیت جنسی در فقه و حقوق جزای افغانستانامیری سلیمانطاهر یحیی۱۳۹۷/۹/۲۹
427نجیب الله مقصودیابن سیناجرم خیانت ملی در حقوق جزای افغانستان و ایرانکریمی عبدالوهابحبیبی ضامن علی ۱۳۹۷/۹/۱
428ذکریا شیرزیابن سیناجرم پول شویی و مجازات آن در حقوق جزای افغانستان و انگلستانکریمی عبدالوهابطاهری غلام یحیی۱۳۹۷/۹/۸
429سید محمد رضا فخریابن سینابررسی تطبیقی جرم قاچاق زنان و اطفال در قوانین ملی و اسناد بین المللی غلامی حمیدیروحانی علی رضا۱۳۹۷/۱۱/۱۸
430حیات الله نوریابن سیناعدالت ترمیمی و جایگاه آن در افغاستانعلامه غلام حیدرطاهری غلام یحیی۱۳۹۷/۱۰/۲۶
431کبرا موسویابن سینابسترهای بزهکاری اطفال و راه های پیشگیری از آن غلامی حمیدیکریمی عبدالوهاب ۱۳۹۷/۵/۱۱
432سید نعیم سحابابن سینامسؤلیت جزایی اشخاص حکمی در حقوق جزای افغانستان و ایرانغلامی حمیدیعلامه غلام حیدر۱۳۹۷/۱۱/۱۸
433عبدالله عظیمیابن سینادفاع مشروع در اسناد بین الملل و حقوق جزای افغانستان غلامی حمیدیکریمی عبدالوهاب ۱۳۹۷/۱۲/۹
434محمد عارف رامکیابن سینابررسی تطبیقی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در حقوق جزای افغانستان و فقه اسلامیاخلاقی محمد رضاامیری سلیمان۱۳۹۷/۱۰/۱۲
435غلام رضا رضاییابن سینامسؤلیت جزایی در حقوق جزای داخلی و بین المللیاسکندر عبدالکریمعلامه غلام حیدر۱۳۹۸/۱/۲۶
436قیس مرزاخیلابن سیناتروریزم در نظام حقوقی افغانستان و اسناد بین المللیکریمی عبدالوهابغلامی حمیدالله۱۳۹۸/۱/۲۲
437جان محمد عسکریابن سیناسیاست تقنینی افغانستان در قبال جرایم مخابراتی با تکیه بر کد جزاعلامه غلام حیدرصادقی احمد رضا۱۳۹۷/۹/۲۲
438محمد مصطفی محمد یارابن سیناحقوق غیر مالی زن و شوهررسولی عبدالحسینشفایی عبدالله۱۳۹۷/۹/۶
439احمد رسول رسولکاتب بررسی موانع فرهنگی توسعه اقتصادی در عنابه ولایت پنجشیردکتورسید نورالدین علویمحمد خالد حبیبی۱۳۹۵/۱/۱۷
440بریالی فطرتکاتببررسی نقش دانشگاههای در توسعه فرهنگي در شهر کابل مطالعه موردی دانشگاههای کابل کاتب و کارداندکتورسید نورالدین علویمحمد خالد حبیبی۱۳۹۵/۱/۱۹
441رمضان علی محمودیکاتبالگوی توسعه و تغیر ارزشهای در افغانستان پس از طالبان با تاکید بر شهر کابلدکتور امان الله فصیحیجمعه خان محمدی۱۳۹۵/۷/۶
442وزیر طوطاخیلکاتببررسی عوامل موثر بر افزایش مصرف گرایی در محافل عروسی شهر کابلدکتورسید نورالدین علویدکتور ذبیح الله اسدی ۱۳۹۵/۷/۱۳
443رحمان علی جاویدکاتبموانع فرهنگي تحقیق صلح در افغانستاندکتور محمد امین رشادتعلی رضوانی ۱۳۹۵/۷/۱۸
444نذیر احمد فرهنگکاتببررسی جامعه شناسی تاثیر سرمایه ی اجتماعی بر امنیت اجتماعی در شهر کابل طی ده سال اخیردکتور امان الله فصیحیدکتورسید نورالدین علوی۱۳۹۵/۱۰/۱۸
445محمد عیسی جمالکاتببررسی موانع اجتماعی توسعه سرمایه اجتماعی فرا قومی در شهر کابلدکتور امان الله فصیحیدکتور سید جعفر احمدی۱۳۹۵/۱۲/۲۹
446مرتضی اشراقکاتبعوامل قانون گریزی ترافیکی در ناحیه سیزدهم شهر کابل دکتور امان الله فصیحیجمعه خان محمدی۱۳۹۵/۱۱/۱۰
447عقیل شاه الیاسیکاتبتبیین جامعه شناسی رابطه سرمایه اجتماعی و توسعه سیاسی در افغانستان دکتور امان الله فصیحیدکتور اکرم عارفی۱۳۹۵/۱۲/۲۹
448قربان علی حکمت کاتبتبیین جامعه شناسی نقش سرمایه اجتماعی در جلوگیری از کج روی در غرب کابل با تاکید بر قانون شکنی راننده گاندکتور امان الله فصیحیدکتور سید نورالدین علوی ۱۳۹۵/۱۲/۷
449سید محمد علی فاتحکاتببررسی ارتباط عوامل خانوادگي و میزان افکار خودکشی زنان شهر کابلدکتور سید جعفر احمدیدکتور سید نورالدین علوی ۱۳۹۶/۸/۹
450معصومهکاتببررسی عوامل اسیب دیده گی اجتماعی زنان در شهر کابل مطالعه موردی محبس زنان و خانه های امن شهر کابل در سال ۱۳۹۵دکتورمحمد امین رشادتعبدالظاهر مدقق۱۳۹۶/۱۰/۲۴
451محمد علی واعظیکاتببررسی خرده فرهنگ جوانان در ساحه پل سرخ مبتنی بر تجربه و مهاجرتدکتور نورالدین علویدکتور امان الله فصیحی۱۳۹۷/۳/۱
452رمضان علی ضیاکاتببررسی چگونگی به وجود امدن دگر اندیشی دینی در میان جوانان مالستاندکتور امان الله فصیحیدکتور عوض علی سعادت۱۳۹۷/۶/۱۷
453عبدالرازق رائدکاتبالګوی چرخش نخبګان قدرت در افغانستان معاصر از اغاز حکومت احمدشاه ابدالی تا اکنون دکتور امان الله فصیحیمحمد خالد حبیبی۱۳۹۶/۱۲/۲۴
454محمد اکبر رضاییکاتببررسی موانع فرهنگی و اجتماعی توسعه پایدار شهری در غرب کابل دکتور امان الله فصیحیدکتور نورالدین علوی۱۳۹۷/۴/۱۹
455وحیده رحمتیکاتبتحلیل جامعه شناسی نقش فرهنگ بر خشونت خانگی علیه زنان در شهر غزنیدکتور امان الله فصیحی دکتور نورالدین علوی۱۳۹۷/۹/۱
456تمیم صبریکاتببررسی روابط میان پایگاه اقتصادی اجتماعی و انواع نقش اجتماعی در ناحیه هفتم شهر کابل دکتور امان الله فصیحیدکتور امید افغان۱۳۹۷/۶/۶
457عبدالتواب بیفشکاتبپیامدهای خیابان ازادی بانوان در ناحیه یازرهم شهر کابل – بازار لیسه مریمدکتور سید نورالدین علویدکتور گلاب شاه امانی۱۳۹۷/۷/۱۹
458محمد سخی رضایی کاتبعلل فرهنگی اجتماعی فساد اداری در ارگانهای محلی دکتور امان الله فصیحیدکتور عبدالظاهر مدقق۱۳۹۶/۱/۱۷
459صدیقه جویاکاتببررسی رابطه سرمایه فرهنگی خانواده و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در ناحیه سیزدهم شهر کابل دکتور سید نورالدین علویدکتور سید جعفر احمدی۱۳۹۷/۷/۱۲
460بهاوالدین بقاییکاتببررسی و انگیزهای مهاجرت جوانان عودت کننده از خارج در دوه سال اخیر(۱۳۹۴-۱۳۹۵)با تاکید بر ناحیه دهم شهر کابل دکتورمحمد امین رشادتدکتور سید نورالدین علوی۱۳۹۷/۷/۲۶
461فرخنده ضیاییکاتببررسی میزان سهم زنان در انکشاف روستای در ولسوالی ده سبز ولایت کابلدکتور سید نورالدین علویدکتور امان الله فصیحی۱۳۹۷/۹/۱۵
462ظاهر شاه ساداتکاتبعلل گرایش جوانان ولایت بغلان ولسوالی بنو اندرب به اعتیاد مواد مخدردکتور امان الله فصیحیدکتور سید نورالدین علوی۱۳۹۷/۸/۲۴
463محمد سالم صفریکاتبتحلیل جامعه شناسی نحوه مواجهه نخبګان و روشنفکران افغانستان معاصر با تمدن غرب (بررسی از دوره امیرشیرعلی خان تا دوره شاه امان الله خان)دکتور امان الله فصیحیدکتور سید نورالدین علوی۱۳۹۷/۹/۱۵
464ناهیده رحماني کاتببررسی عوامل اقتصادی خشونت خانګی علیه زنان در شهر غزنیدکتور امان الله فصیحیدکتورمحمد امین رشادت۱۳۹۷/۹/۸
465عبدالله فکورکاتببررسی دو رویکرد سنت و تحدد در عرصه اشتغال زان افغانستان پس از طالباندکتور امان الله فصیحیدکتور سید نورالدین علوی۱۳۹۶/۷/۲۰
466رفعت الله قاسمی زادهکاتببررسی آداب و رسوم ازدواج در ولسوالی رخه ولایت پنجشیردکتور امان الله فصیحیدکتور سید نورالدین علوی۱۳۹۸/۶/۲۷
467ذکیه حسینیکاتببررسی عوامل فرهنګی موثر بر آزار ا‌ذیت دختران در نهادهای تحصیلات عالی مطالعه مورد دانشجویان دانشګاه بامیان و موسسه تحصیلات عالی بامیکا ولایت بامیاندکتور امان الله فصیحیدکتور سید نورالدین علوی۱۳۹۸/۶/۲۴
468فاطمه رضاییکاتببررسی موانع اجتماعی و فرهنګی توانمد سازی اقتصاد زنان (مطالعه مورد ناحیه ۱۳ شهر کابل)دکتور امان الله فصیحیدکتور سید نورالدین علوی۱۳۹۸/۶/۲۴
469محمد امیر نظریکاتببررسی مولفه ها و شاخص های هویت ملی در کتب درسی (مطالعه موردی کتابهای دروس اجتماعی دوره دوم ابتداییه)دکتور امان الله فصیحیدکتورمحمد امین رشادت۱۳۹۸/۶/۲۴
470نصرت الله رحیمی کاتببررسی ویژگي های سبک زندگی در غرب کابلدکتور امان الله فصیحیدکتور جمعه خان محمدی۱۳۹۸/۴/۲۵
471داوود مسرورکاتببررسی موانع اجتماعی احساس امنیت اجتماعی در شهر کابل دکتور امان الله فصیحیدکتور سید جعفر احمدی۱۳۹۷/۱۲/۲۹
472علی نظریکاتببررسی عوامل اجتماعی موثر بر قرار دختران به قصد ازدواج در ولایت دایکندیدکتورمحمد امین رشادتدکتور سید نورالدین علوی۱۳۹۸/۹/۲۹
473سید احمد شکیب انصاریکاتبشناسایی مهمترین موانع فرهنگی تاثیر گذاری در انسجام اجتماعی در شهر کابلدکتور سید نورالدین علویذبیح الله اسدی۱۳۹۸/۹/۱۵
474خیبر حنیفیکاتبتحلیل جامعه شناسی عوامل فرهنگی خشونتهای خانگی علیه زنان در شهر کابلدکتور امان الله فصیحیدکتور سید نورالدین علوی۱۳۹۸/۹/۲۹
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587