خانه / بایگانی برچسب: گزارش هفته وار تلفات

بایگانی برچسب: گزارش هفته وار تلفات

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان ( ۱۲–۱۸ جون ۲۰۲۰م)

شماره: ۵۸ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا  دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۱۲ الی ۱۸ جون سال ۲۰۲۰م (از ۲۳ الی ۲۹ جوزا سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بربنیاد این گزارش، …

ادامه نوشته »

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان ( ۵–۱۱ جون ۲۰۲۰م)

شماره: ۵۷ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۵ الی ۱۱ جون سال ۲۰۲۰م (از ۱۶ الی ۲۲ جوزا سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بربنیاد این گزارش، …

ادامه نوشته »

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۲۹ می–۴ جون ۲۰۲۰م)

شماره: ۵۶ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۲۹ می الی ۴ جون سال ۲۰۲۰م (از ۹ الی ۱۵ جوزا سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بربنیاد این …

ادامه نوشته »

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۸–۱۴ می ۲۰۲۰م)

شماره: ۵۳ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۸ الی ۱۴ می سال ۲۰۲۰م (از ۱۹ الی ۲۵ ثور سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بربنیاد این گزارش، …

ادامه نوشته »

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۱–۷ می ۲۰۲۰م)

شماره: ۵۲ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۱ الی ۷ اپریل سال ۲۰۲۰م (از ۱۲ الی ۱۸ ثور سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بر بنیاد این …

ادامه نوشته »

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۲۴–۳۰ اپریل ۲۰۲۰م)

شماره: ۵۱ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۲۴ الی ۳۰ اپریل سال ۲۰۲۰م (از ۵ الی ۱۱ ثور سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بر بنیاد این …

ادامه نوشته »

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۱۷–۲۳ اپریل ۲۰۲۰م)

شماره: ۵۰ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از  اینجا دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۱۷ الی ۲۳ اپریل سال ۲۰۲۰م (از ۲۹ حمل الی ۴ ثور سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بر بنیاد …

ادامه نوشته »

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۱۰–۱۶ اپریل ۲۰۲۰م)

شماره: ۴۹ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از  اینجا دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۱۰ الی ۱۶ اپریل سال ۲۰۲۰م (از ۲۲ الی ۲۸ حمل سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بر بنیاد این …

ادامه نوشته »

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۳ – ۹ اپریل ۲۰۲۰م)

شماره: ۴۸ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۳ الی ۹ اپریل سال ۲۰۲۰م (از ۱۵ الی ۲۱ حمل سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بر بنیاد این …

ادامه نوشته »

گزارش هفته‌وار تلفات جنگ در افغانستان (۲۷ مارچ – ۲ اپریل ۲۰۲۰م)

شماره: ۴۷ یادآوری: نسخۀ PDF این گزارش را از اینجا دانلود نمایید. مقدمه در این گزارش آمار تلفات ناشی از جنگ جاری در کشور، از تاریخ ۲۷ مارچ الی ۲ اپریل سال ۲۰۲۰م (از ۸ الی ۱۴ حمل سال ۱۳۹۹ هـ ش) از نقاط مختلف کشور جمع‌آوری گردیده است. بر بنیاد …

ادامه نوشته »